Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
380-DS5-2JAR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wykorzystanie znajomości prawidłowości rozwojowych dzieci u progu wieku przedszkolnego do efektywnego planowania procesu adaptacyjnego dziecka. Współpraca nauczyciela z rodziną w procesie przygotowania dziecka do życia w warunkach przedszkolnych. Zapoznanie z teoriami i modelami adaptacji. Analiza czynników warunkujących zdolności adaptacyjne dziecka do środowiska przedszkolnego. Zapoznanie z cechami dziecka zaadoptowanego do przedszkola. Organizacja i przebieg procesu adaptacyjnego dzieci. Analiza celów i zadań programów adaptacyjnych.

Strona przedmiotu
380-DS5-3JED brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-DS5-3JEC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poruszane na zajęciach zagadnienia dotyczą: koncepcji pedagogicznych i psychologicznych dotyczących aktywności poznawczej, strategii stymulowania aktywności i samodzielności poznawczej dzieci, identyfikowania oraz rozbudzania zainteresowań i zdolności poznawczych dzieci, dostosowywania sposobów i treści uczenia się do ich zasobów, diagnozowania strefy aktualnego i najbliższego rozwoju, wielozmysłowego poznania świata przez dziecko,

stosowania gier w rozbudzaniu aktywności intelektualnej dzieci,

przestrzeni edukacyjnej jako zewnętrznego kontekst, podejmowania przez dziecko aktywności poznawczej oraz organizowania działań edukacyjnych nastawionych na konstruowanie wiedzy przez dzieci w przedszkolu.

Strona przedmiotu
380-DS5-3JBL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych (tzw. inicjacja czytelnicza) i wykorzystywania różnych typów tekstów w pracy z dziećmi. Wykorzystanie zabawy do stymulowania rozwoju dziecka.

Strona przedmiotu
380-DS5-5JBM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

ECTS: 3 punkty

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy,

Liczba godzin dydaktycznych – 15 godzin - wykłady, 15 godzin ćwiczeń (warsztaty)

Bilans nakładu pracy studenta – 30 godz. wykłady i ćwiczenia, 5 godzin konsultacje indywidualne, 15 godzin – przygotowanie autorskiego projektu, 20 przygotowanie się do egzaminu - studiowanie literatury naukowej. 5 godz. - zaliczenie i egzamin.

Wskaźniki ilościowe – godzin – 0,5 pkt – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

15 godzin – 0,5 pkt – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu zaliczeniowego.

Strona przedmiotu
380-DS5-1BIH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-DS5-4DPD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki, studia niestacjonarne przedmiot kierunkowy,

• 20 godzin wykładu

• 10 godzin ćwiczeń

5 punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach = 20 godz.

Udział w ćwiczeniach = 10 godz.

Konsultacje = 30 godz.

RAZEM 60 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń 25 godz.

Przygotowanie diagnozy 35 godz.

Strona przedmiotu
380-DS5-5JBT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, udzielania wsparcia oraz pomocy pedagogicznej oraz zapoznanie studentów z wybranymi metodami, technikami i narzędziami diagnostycznymi przeznaczonymi do badania tych uczniów. Istotne jest również zapoznanie słuchaczy z zasadami postępowania diagnostycznego oraz uświadomienie konieczności współpracy ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesie dydaktyczno-wychowawczym przebiegającej w atmosferze szacunku i wzajemnego zaufania.

Strona przedmiotu
380-DS5-3JBN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów – przyszłych nauczycieli do wspierania aktywności artystycznej dziecka z uwzględnieniem posiadanych przez niego zdolności i zainteresowań. W ramach przedmiotu studenci rozwiną umiejętności tworzenia środowiska uczenia się umożliwiającego swobodny i wszechstronny rozwój różnych form działalności artystycznej dzieci. Podstawowym założeniem przedmiotu jest zdobywanie przez studentów wiedzy dotyczącej istoty tworzenia sytuacji sprzyjających rozwijaniu edukacji artystycznej dziecka.

Strona przedmiotu
380-DS5-5JBO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów ogólnej orientacji w zakresie problematyki przedmiotu, jako dyscypliny naukowej; kształtowanie kompetencji krytycznych w zakresie analizy problematyki edukacyjnej i rzeczywistości wychowawczej na świecie; rozwijanie kompetencji poznawczych w zakresie analizowania zjawisk edukacyjnych w ujęciu porównawczym i międzynarodowym.

Strona przedmiotu
380-DS5-3IBI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zakłada się rozwijanie wiedzy i umiejętności studenta, niezbędnych do:

- realizacji zajęć kształtujących wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu celowego oraz właściwego posługiwania się przez nich typowymi aplikacjami komputerowymi do komponowania ilustracji graficznych, pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, korzystania z usług w sieciach komputerowych, oraz pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji;

- stwarzania sytuacji problemowych oraz inspirowania i angażowania uczniów do kreatywności i rozwoju myślenia komputacyjnego;

- rozwijania u uczniów umiejętności programowania w środowisku blokowo-wizualnym z zastosowaniem oraz bez wykorzystania komputera;

- integrowania zajęć edukacji informatycznej z elementami innych edukacji, jak i z aktywnościami wizualnymi, słuchowymi i kinestetycznymi;

- promowania i kształtowania u uczniów postawy obywatelskiej i prospołecznej oraz odpowiedzialności w świecie mediów cyfrowych.

Strona przedmiotu
380-DS5-3BHL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest stworzenie możliwości do nabywania przez Studentów/tki kompetencji nauczycielskich w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć matematycznych w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Studenci/tki uzupełnią wiedzę dotycząca warunków rozwoju myślenia uczniów na zajęciach matematycznych, poznają determinanty kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych dzieci oraz usprawnią umiejętności projektowania pracy nauczyciela i uczniów.

Strona przedmiotu
380-DS5-5EMK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Edukacja międzykulturowa to przedmiot analizujący poblematyke kultury w edukacji. Dyskusje i analizy dotyczą kształtowania kompetencji międzykulturowych nauczyciela i kształtowania postaw otwartych wychowanków.

Strona przedmiotu
380-DS5-2BHR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami projektowania zabaw rytmiczno-umuzykalniających dla dzieci w klasach I–III szkoły podstawowej. Poznanie utworów muzycznych w edukacji wczesnoszkolnej. W ramach przedmiotu studenci poznają metody i techniki diagnozowania ucznia w zakresie jego zdolności muzycznych oraz rozwijania twórczej aktywności ucznia. Podstawowym założeniem przedmiotu jest rozwijanie zainteresowań muzycznych uczniów.

Strona przedmiotu
380-DS5-2BHS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza podstawy programowej oraz wybranych programów w zakresie edukacji plastycznej w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym.

Metodyka edukacji plastycznej: cele, metody, formy nauczania, środki dydaktyczne, podręczniki.

Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w nauczaniu plastyki.

Techniki plastyczne wspomagające rozwój i kształtowanie wyobraźni dziecka.

Praktyczna realizacja zadań plastycznych w różnorodnych technikach umożliwiających uzyskanie oryginalnych wypowiedzi plastycznych.

Strona przedmiotu
380-DS5-3JBW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka przedmiotu obejmuje spersonalizowane strategie edukacyjne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia i analizy czytanych tekstów, tworzenia wypowiedzi w języku pisanym i mówionym (w tym prac twórczych), stosowanie poprawnych form gramatycznych i ortograficznych.

Strona przedmiotu
380-DS5-4JBP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-DS5-3JBU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-DS5-5JBU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-DS5-3JEB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu ma służyć opanowaniu przez Studentów sposobów wykorzystywania wiedzy merytorycznej o środowisku przyrodniczym i społecznym do projektowania zajęć dydaktycznych w klasach I–III szkoły podstawowej oraz służyć nabyciu umiejętności organizacji zajęć badawczych

umożliwiających zrozumienie otaczającego środowiska, czy realizację w podejmowanych działaniach edukacyjnych idei zrównoważonego rozwoju rozwoju. Student będzie projektował rozwiązania metodyczne służące zrozumieniu przez uczniów klas 1-3 zjawisk społecznych oraz działań na rzecz środowiska społecznego o przyrodniczego.

Strona przedmiotu
380-DS5-4BHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów – przyszłych nauczycieli z etapami, metodami i formami projektowania działań technicznych uczniów. W ramach przedmiotu studenci poznają zadania twórcze związane z wypracowaniem sposobów rozwiązywania problemów technicznych. Zapoznają się z czynnościami manipulacyjnymi i konstrukcyjnymi oraz zadaniami wytwórczymi w edukacji technicznej. Podstawowym założeniem przedmiotu jest zdobywanie przez studentów umiejętności technicznych uczniów w nawiązaniu do techniki, kultury i sztuki ludowej oraz rozwiązywanie zainteresowań technicznych uczniów.

Strona przedmiotu
380-DS5-2JAP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika i psychologia twórczości

ECTS: 3 pkt.

Język przedmiotu - polski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, Moduł IX

Rok studiów /II rok/ IV semestr

Wymagania wstępne: Pedagogika twórczości lub trening twórczości.

Liczba godzin dydakt. – 30, w tym 15 wykładów i 15 ćwiczeń

Bilans nakładu pracy studenta –30 godz. wykłady i ćwiczenia, 5 godz. konsultacje indywidualne, 15 godz. – przygotowanie autorskiego projektu, 25 samodzielne studiowanie literatury naukowej i metodycznej.

Wskaźniki ilościowe – 35 godz. – 1,5 pkt – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

40 godz. – 1,5 pkt – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu zaliczeniowego i przygotowanie się do zaliczenia.

Strona przedmiotu
380-DS5-4IBO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projektowanie różnych form aktywności w celu rozwijania kultury zdrowotnej u dzieci (uczniów) -planowanie, realizowanie i ocena procesu. Sposoby rozwijania postawy prozdrowotnej wśród dzieci (uczniów)

Strona przedmiotu
380-DS5-4EDZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-DS5-1EMG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-DS5-1XHER
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Etyka zawodu nauczyciela. Znaczenie własnych postaw, założeń i intencji podczas działania pedagogicznego. Oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Stosowanie norm etycznych w działalności zawodowej nauczyciela. Szacunek dla godności człowieka. Etyka słowa. Kształtowanie postaw wobec zawodu nauczyciela. Definiowanie i rozstrzyganie dylematów etycznych w zawodzie nauczyciela. Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej. Pedagog wobec wyzwań współczesności.

Strona przedmiotu
380-DS5-5JKG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-DS5-1HEW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Profil studiów: ogólnoakademicki

Moduł kształcenia: Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Forma studiów: stacjonarne

Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych – 15 h

ćwiczenia – 15 h

Punkty ECTS – 1 p.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 15 h (0,5 p. ECTS)

- o charakterze praktycznym – 15 h (0,5 p. ECTS)

Strona przedmiotu
380-DS5-1HWY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie wiedzy z zakresu dziejów myśli i doktryn pedagogicznych oraz ideałów wychowawczych; przemian zawodu nauczyciela, szkolnictwa i instytucji oraz środowisk wychowujących; kształtowania pedagogiki jako nauki; historycznych źródeł subdyscyplin pedagogicznych oraz roli i funkcji poszczególnych systemów oświatowych w życiu społeczeństwa w kontekście zmian społecznych, kulturowych i gospodarczych danej epoki historycznej. Nabycie świadomości kulturotwórczej roli tradycji wychowawczej stanowiącej dla przyszłego pedagoga źródło inspiracji zawodowej oraz refleksji nad współczesną teorią i praktyką pedagogiczną.

Strona przedmiotu
380-DS5-2JAN3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania w języku obcym. Znajomość kultury państw z danego obszaru językowego. Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do nauczania języka obcego (pogłębione kompetencje leksykalne, gramatyczne, fonetyczne i socjokulturowe w komunikowaniu się w języku obcym). Przygotowanie doprowadzenia zajęć w języku obcym na podstawie przedmiotowej literatury z wykorzystaniem rymowanek, piosenek i zabaw dla dzieci w języku obcym. Samodzielne zdobywanie wiedzy i rozwijanie zawodowych umiejętności z wykorzystaniem różnych źródeł w języku obcym.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)