Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..30 z 55nav_fwdnav_lst
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Legenda Opcje
2017
0600-ES1-3ASK Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami routingu, przełączaniem pakietów, wirtualnymi sieciami lokalnymi (VLAN) i prywatnymi (VPN) oraz sieciami rozległymi (WAN). Zajęcia praktyczne obejmują konfigurację sprzętu sieciowego (routery i switche).

0600-ES1-1AL Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z wybranymi pojęciami, zagadnieniami i problemami algebry liniowej, takimi jak: formułowanie problemów w terminach macierzy i wykonywanie operacji na macierzach (odwracanie macierzy i obliczanie ich rzędu, obliczanie wyznaczników); rozwiązywanie układów równań liniowych różnymi metodami; badanie liniowej niezależności wektorów i wyznaczanie bazy podprzestrzeni generowanej przez skończony układ wektorów.

0600-ES1-1ASD Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi strukturami danych oraz wybranymi algorytmami na nich działającymi, jak również z wybranymi technikami konstruowania i analizy algorytmów

0600-ES1-1AM1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami analizy matematycznej. Umiejętność formułowania poznanych definicji i twierdzeń oraz rozwiązywania prostych zadań rachunkowych w zakresie poznanych treści kształcenia

0600-ES1-1AM2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami analizy matematycznej. Umiejętność formułowania poznanych definicji i twierdzeń oraz rozwiązywania prostych zadań rachunkowych w zakresie poznanych treści kształcenia

0600-ES1-2BO Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: umiejętność samodzielnej budowy i wykorzystania prostego modelu decyzyjnego; umiejętność interpretacji danych wynikających z programowania matematycznego.

0600-ES1-2BD Strona przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych, niezbędnymi do poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji. Umiejętności projektowania i administrowania bazą danych oraz programowania w języku SQL.

0600-ES1-3EKF Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Nabycie umiejętności interpretowania modeli równowagi na rynku finansowym, identyfikacji, estymacji i interpretacji modeli w analizie jedno- i wielowymiarowych ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych; weryfikacji hipotez teorii finansów na rzeczywistych danych; stosowania modeli procesów niestacjonarnych w analizie wybranych zależności makroekonomicznych. Tworzenia portfeli inwestycyjnych oraz oceny ich efektywności.

0600-ES1-3EK1 Strona przedmiotu

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawy teoretyczne modelowania ekonometrycznego. Studenci będą zapoznawani z kolejnymi etapami budowy modelu jednorównaniowego modelu liniowego tj.: konstrukcja modelu, dobór zmiennych, estymacja parametrów, weryfikacja merytoryczna i statystyczna oraz podstawami modelowania nieliniowego. Po zakończeniu kursu studenci powinni posiadać umiejętność samodzielnego interpretowania uzyskanych wyników oraz tekstów ekonomicznych, w których przedstawione zostaną powyższe metody.

0600-ES1-3EK2 Strona przedmiotu

Po zakończeniu zajęć studenci powinni posiąść umiejętność zastosowania metod ekonometrycznych do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych, w tym do prostej analizy szeregów czasowych, szeregów przekrojowych i danych panelowych oraz do prognozowania. Zostaną zapoznani z budową modeli nieliniowych oraz wielorównaniowych. Ponadto powinni posiąść umiejętność samodzielnego prowadzenia badań, w których zastosowane zostaną powyższe metody.

0600-ES1-2EM Strona przedmiotu

Modele matematyczne zachowania konsumentów i producentów oraz równowagi rynkowej. Działalność przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej i monopolu. Modele typu input-output.

0600-ES1-1FIWFN Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-ES1-2FP Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą, instrumentami i mechanizmami funkcjonowania finansów w przedsiębiorstwie, w tym przede wszystkim pokazanie możliwości pozyskiwania środków finansowych przez przedsiębiorstwo oraz zarządzania jego majątkiem.

0600-ES1-1HGO Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Z założenia historia gospodarcza jako nauką badającą zachodzące w przeszłości procesy ekonomiczne oraz umożliwiającą poprawne posługiwanie się zestawem pojęć z zakresu analiz społeczno-gospodarczych w odniesieniu do współczesności.

Cel przedmiotu: zajęcia z przedmiotu historia gospodarcza, poprzez analizę ewolucji systemów ekonomicznych (w okresie od średniowiecza do czasów obecnych) mają zapoznać studenta z prawidłowościami rozwoju poszczególnych społeczeństw oraz ukazać tkwiące w przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych. Zdobyta wiedza pozwoli na zrozumienie procesów tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie historycznym, na określonym terytorium.

0600-ES1-2ISZ Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi systemów finansowo- księgowych w przedsiębiorstwie. Prezentowane są podstawowe funkcje systemu finansowo księgowego, zakładanie nowej firmy w systemie, wprowadzanie i edycja podstawowych kartotek systemu, przygotowanie i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie, dekretowanie operacji gospodarczych w systemie, rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w systemie f-k

0600-ES1-1IEK Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się oprogramowaniem związanym z edycją dokumentów tekstowych i obsługą arkuszy kalkulacyjnych.

0600-ES1-3IFE Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami instrumentów finansowych, modelami ich wyceny oraz metodami szacowania ryzyka.

0600-ES1-1LJA1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową ekonometryczną i informatyczną.

0600-ES1-1LJR1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem rosyjskim ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową ekonometryczną i informatyczną.

0600-ES1-1LJA2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową ekonometryczną i informatyczną.

0600-ES1-1LJR2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem rosyjskim ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową ekonometryczną i informatyczną.

0600-ES1-2LJA3 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową ekonometryczną i informatyczną.

0600-ES1-2LJA4 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową ekonometryczną i informatyczną.

0600-ES1-1MAK Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studenta z: głównymi kategoriami ekonomicznymi; narzędziami badań makroekonomicznych; prawidłowościami składającymi się na mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali makroekonomicznej.

0600-ES1-2MF Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie z pojęciami i metodami zakresu rachunku zmian wartości kapitału w czasie.

0600-ES1-3MU Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z pojęciami i metodami z zakresu ubezpieczeń na życie oraz rent życiowych

0600-ES1-1MIK Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studenta z: głównymi kategoriami ekonomicznymi; narzędziami badań mikroekonomicznych; istotą zachowań podstawowych podmiotów gospodarczych; mechanizmem rynkowym i czynnikami określającymi podstawowe kategorie rynku (popyt, podaż, cena); prawidłowościami składającymi się na mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali mikroekonomicznej

0600-ES1-2NEG Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Na zajęciach studenci będą mieli możliwość zapoznania się problematyką konfliktu społecznego i metodach jego rozwiązywania; fazami negocjacji; metodami, które mogą być wykorzystywane w procesie negocjacji, w celu: porządkowania gromadzonych informacji; ułatwienia procesu planowana przez ustalenie interesów, celów, zadań, określenia akceptowanych wartości, norm, rozpoznania potencjału ogólnego stron negocjacji oraz skutecznego podejmowania decyzji; stylami negocjacji; technikami i taktykami negocjacyjnymi; komunikacją w negocjacjach; procedurą negocjacji pozycyjnych oraz integracyjnych; uwarunkowaniami negocjacji międzynarodowych, etycznymi aspektami negocjacji

0600-ES1-1OWI Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Opanowanie wiedzy o ogólnych zasadach BHP i prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem prawa obowiązującego w informatyce.

0600-ES1-1PSK Strona przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami komunikacji w sieci, warstwowym modelem OSI i TCP/IP, typowymi protokołami TCP/IP oraz adresowaniem sieci IP

Elementy 1..30 z 55nav_fwdnav_lst