Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..30 z 33nav_fwdnav_lst
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Legenda Opcje
2017
0600-FS1-2ALG1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Wykształcenie umiejętności dostrzegania struktury grupy, pierścienia, ciała w znanych obiektach algebraicznych i geometrycznych (przekształcenia, permutacje, izometrie, podzbiory liczb zespolonych, macierze odwracalne), wyrażania faktów znanych z elementarnej teorii liczb w terminach grup i pierścieni.

0600-FS1-2ALG2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność stosowania twierdzeń Sylowa do opisu wybranych grup skończonych, sprawne posługiwanie się grupami permutacji i twierdzeniem klasyfikacyjnym dla skończenie generowanych grup abelowych, rozumienie związków między ideałami a zbiorami algebraicznymi, rozumienie i stosowanie teorii Galois.

0600-FS1-1AL2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność znajdowania macierzy przekształceń liniowych w różnych bazach, wyznaczania wartości własnych i wektorów własnych przekształceń liniowych, znajdowania macierzy Jordana i bazy Jordana przekształceń liniowych; znajdowania macierzy form kwadratowych, sprowadzania form kwadratowych do postaci kanonicznej metodą Lagrange'a; znajdowania macierzy funkcjonałów dwuliniowych w różnych bazach, wyznaczania baz prostopadłych z wykorzystaniem ortogonalizacji Schmidta.

0600-FS1-1AM2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student po zakończeniu kursu powinien umieć badać przebieg zmienności funkcji jednej zmiennej, całkować funkcje jednej zmiennej oraz badać zbieżność szeregów liczbowych oraz funkcyjnych.

0600-FS1-2AM3 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Przedmiot poświęcony jest analizie funkcji wielu zmiennych.

0600-FS1-2AM4 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawami rachunku form różniczkowych oraz podstawami teorii miary ze szczególnym uwzględnieniem miary Lebesgue'a.

0600-FS1-2BOP Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu:

Oczekiwane efekty kształcenia: umiejętność samodzielnej budowy i wykorzystania prostego modelu decyzyjnego; interpretacji danych wynikających z programowania matematycznego.

0600-FS1-3CES Strona przedmiotu

Analiza granic stosowalności CAS, komputerowe badanie (na przykładach) zagadnień które charakteryzują wnioski bazujące na próbie losowej ze zbioru zdarzeń nie poddającego się całościowym statystykom z powodu dużej liczebności.

0600-FS1-3EKO Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność budowy, estymacji, interpretacji oraz zastosowania podstawowych opisowych modeli ekonometrycznych jednorównaniowych i wielorównaniowych.

0600-FS1-1EMF Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia: posługiwanie się podstawowymi narzędziami rachunku zmian wartości pieniądza w czasie; znajomość rachunku rent, tj. metod wyceny deterministycznego ciągu płatności; sporządzanie planów spłaty kredytów; porównywanie inwestycji finansowych; interpretacja ekonomiczna i finansowa uzyskanych wyników.

0600-FS1-3EHS Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z elementami historii matematyki. Celem przedmiotu jest zachęcenie studentów do samodzielnego studiowania zagadnień z historii matematyki.

0600-FS1-2GEL Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student zapozna się z podstawowymi pojęciami geometrii afinicznej i afiniczno metrycznej oraz z własnościami grup przekształceń zachowujących podstawowe relacje w tych geometriach.

0600-FS1-1KOM Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student nabierze umiejętności zliczania liczby podstawowych obiektów kombinatorycznych określonych na zbiorach skończonych oraz zapozna się z praktycznym zastosowaniem funkcji tworzących i szeregów potęgowych w rozwiązywaniu równań rekurencyjnych.

0600-FS1-3MU Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia: rozumienie analitycznych modeli trwania życia, umiejętność budowy i interpretacji tablic trwania życia, metod obliczania składek netto ubezpieczeń i rent życiowych, metod obliczania rezerw matematycznych i wartości polisy ubezpieczeniowej.

0600-FS1-3MZF Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność stosowania wybranych modeli matematycznych w ekonomii.

0600-FS1-3MAZ Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-2MNU Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z wybranymi metodami analizy numerycznej i algebry. Wskazanie praktycznych zastosowań.

0600-FS1-3MMRZ Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-3OWI Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z przedmiotem prawa autorskiego, jego ochroną prawną i odpowiedzialnością karną za naruszenie praw autorskich.

0600-FS1-3PD Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-FS1-1PK1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Nabycie umiejętności: posługiwania się edytorem tekstu WORD, posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel, tworzenia prostych programów w języku HTML .

0600-FS1-2PPG1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z programami: Access, LaTeX.

Student dowie się jak:

- pisać prace w TeXu (tworzyć podział dokumentu na rozdziały, podrozdziały, tworzyć tabele, rysunki, wzory matematyczne, wstawiać obrazy, tworzyć spisy)

- stworzyć bazę danych, tzn. stworzyć tabele i powiązania między nimi; wyszukiwać informacje w danej bazie danych poprzez stosowanie filtrów albo kwerend, tworzyć formularze ułatwiające wpisywanie danych, tworzyć raporty wymaganych operacji z bazy danych.

0600-FS1-2PPG2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zaprezentowanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel jako narzędzia do analizy statystycznej danych oraz zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami statystyki matematycznej.

0600-FS1-2RP1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu:

Student po odbyciu kursu winien posiadać umiejętność obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych, wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego i innych parametrów rozkładów; analizowania podstawowych schematów doświadczalnych, w tym schematu Bernoulliego; badania niezależności zmiennych losowych; stosowania twierdzeń granicznych; a także rozumienia podstawowej literatury dotyczącej tematyki, w tym zdolność do samodzielnego pogłębiania i poszerzania wiedzy w danym zakresie.

0600-FS1-2RR Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Wykształcenie znajomości podstawowych pojęć i twierdzeń teorii równań różniczkowych zwyczajnych oraz znajomości metod rozwiązywania różnych typów tych równań, w tym równań liniowych. Zapoznanie studentów z podstawowymi przykładami zastosowań teorii równań różniczkowych zwyczajnych (również w mechanice).

0600-FS1-3SD1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-FS1-3SD2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-FS1-2SM Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu:

Oczekiwane efekty kształcenia:Rozumienie i stosowanie wnioskowania statystycznego w badaniach empirycznych oraz wnioskowanie na podstawie danych pochodzących z prób. Umiejętność odczytywania i interpretacji danych statystycznych.

0600-FS1-3STL Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-3TP Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość podstawowych modeli rynku kapitałowego i umiejętność ich zastosowania w praktyce.

Elementy 1..30 z 33nav_fwdnav_lst