Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..30 z 46nav_fwdnav_lst
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Legenda Opcje
2016 2017
0600-MS1-2ALG1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność dostrzegania struktury grupy (pierścienia, ciała) w znanych obiektach algebraicznych, wyrażania faktów znanych z różnych działów matematyki w terminach grup i pierścieni.

0600-MS1-2ALG2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność stosowania twierdzeń Sylowa do opisu wybranych grup skończonych, sprawne posługiwanie się grupami permutacji i twierdzeniem klasyfikacyjnym dla skończenie generowanych grup abelowych, rozumienia związków między ideałami a zbiorami algebraicznymi, rozumienia i stosowania teorii Galois.

0600-MS1-1AL1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie w podstawowe działy algebry liniowej jako teorii aksjomatycznej, umiejętność dowodzenia twierdzeń przy użyciu aksjomatów i poprzednio udowodnionych twierdzeń. Algebra liniowa ma stanowić podstawę

do zrozumienia wykładów z innych działów matematyki, w szczególności analizy funkcjonalnej oraz metod numerycznych. Celem wykładu jest osiągnięcie przez studentów znajomości materiału w zakresie przedstawianych na wykładzie treści

na poziomie:

· rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeń i dowodów

· przytaczania i analizowania odpowiednich przykładów.

0600-MS1-1AL2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Kontynuacja wykładu algebry liniowej i zapoznanie studentów z bardziej zaawansowanymi działami a mianowicie teorią przestrzeni wektorowych z iloczynem wewnętrznym, ortogonalizacją, operatorami liniowymi, wartościami własnymi i wektorami własnymi, diagonalizacją macierzy, postacią kanoniczną Jordana, formami kwadratowymi i ich postaciami kanonicznymi, iloczynem tensorowym i iloczynem wewnętrznym. Celem przedmiotu jest dostarczenie narzędzi umożliwiających studiowanie teorii układów równań różniczkowych, klasyfikacji tworów stopnia drugiego i geometrii różniczkowej, oraz analizy funkcjonalnej, jak również zastosowań w fizyce i mechanice. Celem wykładu jest osiągnięcie przez studentów znajomości materiału w zakresie przedstawianych na wykładzie treści na poziomie:

· rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeń i dowodów

· przytaczania i analizowania odpowiednich przykładów.

0600-MS1-1AM1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość materiału w zakresie przedstawianych treści na poziomie:a)       rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeń b)       znajomości przeprowadzanych dowodów c)       przytaczania odpowiednich przykładów d) rozwiązywania zadań rachunkowych

0600-MS1-1AM2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość materiału w zakresie przedstawianych treści na poziomie:a)       rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeńb)       znajomości przeprowadzanych dowodówc)       przytaczania odpowiednich przykładówd) rozwiązywania zadań rachunkowych

0600-MS1-2AM3 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość materiału w zakresie przedstawianych treści na poziomie:·         rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeń·         znajomości przeprowadzanych dowodów·         przytaczania odpowiednich przykładów rozwiązywania zadań rachunkowych

0600-MS1-2AM4 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość materiału w zakresie przedstawianych treści na poziomie:rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeń, znajomości przeprowadzanych dowodów, przytaczania odpowiednich przykładów, rozwiązywania zadań rachunkowych.

0600-MS1-3AZ Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i technikami rachunkowymi analizy zespolonej.

0600-MS1-1ETL Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Dostarczenie elementów wiedzy potrzebnej do wykształcenia umiejętności wyrażania faktów z elementarnej teorii liczb w terminach grup i pierścieni. Efektem kształcenia będzie zaznajomienie się z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami elementarnej teorii liczb. Uzyskiwane umiejętności: wyznaczanie rozkładu kanonicznego liczb naturalnych, całkowitych i wymiernych, wyznaczanie najmniejszej wspólnej wielokrotności i największego wspólnego dzielnika liczb naturalnych, rozwiązywanie liniowych równań diofantycznych, rozwiązywanie kongruencji, stosowanie arytmetyki modularnej, umiejętność stosowania symbolu Legendre’a, umiejętność przedstawiania liczb rzeczywistych w postaci ułamków łańcuchowych, obliczanie wartości podstawowych funkcji arytmetycznych.

  2016 2017  
0600-MS1-3EHS Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z elementami historii matematyki. Celem przedmiotu jest zachęcenie studentów do samodzielnego studiowania zagadnień z historii matematyki.

0600-MS1-2KTK Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie do klasycznej i współczesnej kryptografii.

0600-MS1-3ETW brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS1-3FMO brak Strona przedmiotu

Wprowadzenie do filozofii matematyki.

0600-MS1-3FO brak Strona przedmiotu

Maszyny Turinga - specyficzne realizacje, klasy złożoności obliczeniowej, wybrane algorytmy, modelowanie Monte Carlo.

0600-MS1-3GAR Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość elementów geometrii rzutowej (i afinicznej) w stopniu pozwalającym na dalsze słuchanie specjalistycznych wykładów z tej dziedziny.

0600-MS1-2GEL Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student zapozna się z podstawowymi pojęciami geometrii afinicznej i afiniczno metrycznej oraz z własnościami grup przekształceń zachowujących podstawowe relacje w tych geometriach.

0600-MS1-1KOM Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student nabierze umiejętności zliczania liczby podstawowych obiektów kombinatorycznych okreśłonych na zbiorach skończonych oraz zapozna się z praktycznym zastosowaniem funkcji tworzących i szeregów potęgowych w rozwiązywaniu równań rekurencyjnych.

0600-MS1-1LJO1 Strona przedmiotu

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście sytuacji życia codziennego i języka do celów specjalistycznych.

0600-MS1-1LJO2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem obcym ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową matematyczną.

  2016 2017  
0600-MS1-2LJO3 Strona przedmiotu

Celem zajęć jest rozwijanie sprawności językowych w kontekście sytuacji życia codziennego i języka specjalistycznego

0600-MS1-2LJO4 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem obcym ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową matematyczną.

0600-MS1-2MNU Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi metodami analizy numerycznej i algebry. Wskazanie praktycznych zastosowań.

0600-MS1-3OWI brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z przedmiotem prawa autorskiego, jego ochroną prawną i odpowiedzialnością karną za naruszenie praw autorskich.

0600-MS1-3PD Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-MS1-1PME Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy zdobytej przez studentów w trakcie nauki w szkole średniej.

0600-MS1-2PAU Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność obsługi systemu operacyjnego Windows i posługiwania się standardowymi aplikacjami użytkowymi (Word, Excel) . Zapoznanie się z programami matematycznymi (typu Maple, GeoGebra) do rozwiązywania równań, rysowania wykresów, etc. Umiejętność obsługi programów TeX i Winshell. Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie.

0600-MS1-3PF brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS1-3RP1 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student po odbyciu kursu powinien rozumieć i umieć stosować metody probabilistyczne.

0600-MS1-3RP2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student po odbyciu kursu powinien swobodnie operować rozkładami wielowymiarowymi oraz umieć stosować twierdzenia graniczne rachunku prawdopodobieństwa.

Elementy 1..30 z 46nav_fwdnav_lst