Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy chemii 0900-FM1-1ECH
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Puzanowska-Tarasiewicz H., Kuźmicka L., Tarasiewicz M. Wstęp do chemii nieorganicznej, Wyd. UwB, Białystok 2001.

2. Puzanowska-Tarasiewicz H. i in. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej dla biologów, Wyd. UwB, Białystok 1995.

3. Pajdowski L. Chemia ogólna, PWN, Warszawa 1985.

4. Kolditz L. Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1994.

5. Cotton F. A., Wilkinson C., Gaus P. L. Chemia nieorganiczna. Podstawy, PWN, Warszawa 1998.

6. Lee J.D. Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1997.

7. Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2002.

8. Drapała T. Chemia ogólna nieorganiczna, PWN, Warszawa 1986.

9. Wiśniewski W., Majkowska H. Chemia ogólna nieorganiczna, UWM Olsztyn 2005.

Efekty uczenia się:

1. Student klasyfikuje podstawowe reakcje chemiczne oraz poprawnie zapisuje równania zachodzących reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej (reakcje zobojętniania, strącania, redoks itp.).

2. Przeprowadza niezbędne obliczenia w zakresie przygotowywania roztworów o określonym stężeniu molowym lub procentowym.

3. Bezpiecznie postępuje z chemikaliami dostępnymi w laboratorium, odpowiada za bezpieczeństwo pracy własnej i w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, aktywny udział w czasie ich trwania, zdanie pisemnych sprawozdań z zajęć laboratoryjnych oraz zaliczenie kolokwium.

Zakres tematów:

1. Klasyfikacja reakcji chemicznych (podział ze względu na: schemat i złożoność reakcji, wymianę energii pomiędzy układem a otoczeniem, kierunek wymiany oraz rodzaj dostarczanej energii, odwracalność i samorzutność reakcji, itp.). Pisanie równań reakcji chemicznych.

2. Reakcje przeniesienia elektronu, wzór Nernsta, utleniacz, reduktor, pisanie równań reakcji redoks na podstawie bilansu elektronowego, przebieg i kierunek reakcji redoks.

3. Reakcje protolityczne, autodysocjacja, hydroliza soli.

4. Obliczenia chemiczne – przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu: procentowym i molowym, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, przeliczanie stężeń.

5. Zadania rachunkowe dotyczące przeliczania stężeń roztworów. Amfoteryczność wodorotlenków.

6. Ćwiczenia laboratoryjne 1: regulamin pracowni chemicznej, zapoznanie się ze sprzętem laboratoryjnym, pipetowanie, określanie odczynu roztworów za pomocą pehametru, typowe reakcje jonowe (zobojętnianie, strącanie osadów itp.)

7. Ćwiczenia laboratoryjne 2: badanie amfoteryczności wodorotlenków, właściwości utleniające manganianu (VII) potasu w zależności od środowiska reakcji, równowaga między jonami chromianowymi (VI) i dichromianowymi – utleniające właściwości chromu (VI), oznaczanie zawartości kwasu octowego w roztworze – zapoznanie się z techniką miareczkowania.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia składają się z 5 ćwiczeń prowadzonych w formie konwersatorium oraz 2 zajęć laboratoryjnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:00 - 15:30, (sala nieznana)
Marta Hryniewicka 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.