Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka mówienia 0800-AS1-3BBL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

G.Back, Wyższa szkoła skutecznej retoryki, Gliwice 2010

J. Krzyżanowski, Sztuka słowa, Warszawa 1984

K. Bredemeier, Sekrety retoryki, Gliwice 2008

B. Ciecierska-Zajdel, Trening głosu.Praktyczny kurs dobrego mówienia,Warszawa 2012

W. Sierpiński, Poradnik młodego recytatora, Warszawa2004

B. Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia, Warszawa 1985

B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2004

B. Toczyska, Dotkliwa artykulacja, Gdańsk 2011

R.Pawłowski red.,Made In Poland, Kraków2002

www.recytacja.art.pl

Efekty uczenia się:

W01 - ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania aparatu mowy i zasad prawidłowego mówienia K_W06

W02 –ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń K_W09

U01 –potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do przygotowania analizy i interpretacji głosowej tekstu literackiego czy innego wystąpienia publicznego K_U02

U02 – potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się wykorzystując własne możliwości głosowe i artykulacyjne

K_U06

K01 – ma przekonanie o sensie i wartości kultury żywego słowa w kreowaniu własnego wizerunku i realizacji zadań grupowych (K_K03)

K02 – jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i zdolny do porozumiewania się z różnorodnymi odbiorcami z zachowaniem poznanych zasad (K_K07)

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: przygotowanie 3 ekspozycji publicznych w trakcie trwania zajęć, kolokwium zaliczeniowe,

konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Prezentacje, konsultacje, warsztaty grupowe, sceny improwizowane.

Zaliczenie z oceną opiera się na ocenach cząstkowych.Praca nad interpretacją prozy, wiersza i monologu oceniana jest odrębnie,

dodatkowo na koniec zajęć student udziela odpowiedzi ustnych na pytania dotyczące przekazywanych treści, po czym podpisuje ocenę w

protokole. Osoby które mają ponad 50% nieobecności nie są dopuszczone do zaliczenia ustnego

Zakres tematów:

1.Elementarne wiadomości z zakresu budowy narządu głosowego i powstawania głosu.

2.Prawidłowa impostacja dźwięku i techniki oddechowe.

3. Optymalne wykorzystanie rezonatorów, artykulacja głosek (ćwiczenia wg Bronisława Wieczorkiewicza, Sztuka mówienia)

4. Akcentowanie, intonacja i frazowanie, tempo wypowiedzi i wykorzystanie pauz na bazie wybranego utworu poetyckiego.

5. Poszukiwania interpretacyjne na bazie wybranego zbioru wierszy.

6.Poszukiwania interpretacyjne na bazie fragmentów współczesnych dramatów ze zbioru „Made in Poland”red. R. Pawłowski.

7. Pisanie i publiczne wygłaszanie monologu zaangażowanego (co powoduje, że mówca jest lub nie jest wysłuchany?)

8. Tworzywo literackie, dźwiękowa szata poezji (Julian Krzyżanowski, Sztuka słowa)

9. Semantyka języka artystycznego, interpretacja tekstów piosenek aktorskich z festiwalu we Wrocławiu (zbiór „Galimatias”)

10. Style w literaturze, przykłady, cytaty.

11.W relacjach z mediami, zasady udzielania wywiadu, praca z mikrofonem.

12. Dobre wystąpienie powinno wyczerpać temat nie słuchaczy (W.Churchill). Cechy efektywnej ekspozycji publicznej.

13.Teksty literackie będące materiałem do ćwiczeń sprawności artykulacyjnej.

14.Etyczna funkcja utworu literackiego; literatura terapeutyczna. (E.Toll, Potęga teraźniejszości)

15. Podsumowanie elementów zaliczenia ciągłego.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne, umożliwiające transfer zdobytej wiedzy, dyskusja,wykład informacyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
12 co drugi wtorek (nieparzyste), 10:00 - 13:00, sala C1.2
Mariola Wojtkiewicz 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.