Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności intelektualnej 0700-PS5-2PWI
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 1, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 7, Warszawa 2017

3. E. Nowińska, U. Promińska, K Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1.J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2.R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tomy: 14A,14 B, 14C, Warszawa 2017

3.J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W07 - student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami

Umiejętności:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

Kompetencje społeczne:

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z przedmiotu.

W ramach zagadnień egzaminacyjnych mnie więcej połowa pytań dotyczy prawa autorskiego i połowa prawa własności przemysłowej. Jednolite zasady oceny odpowiedzi na każde pytanie. Występowanie pytań otwartych, na które student udziela wyczerpującej odpowiedzi. Pytania na egzamin konstruowane są z zagadnień omawianych w ramach wykładu, dostępnych w polecanych materiałach źródłowych oraz wskazanym orzecznictwie sądowym. Część pytań zawiera odpowiedzi i należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Ocena pozytywna gwarantowana jest od podanego studentom minimum uzyskanych punktów z egzaminu.

Zakres tematów:

Część I. Prawo autorskie

I. pojęcie i źródła prawa autorskiego

II. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

III. Wyłączenia ustawowe

IV. Podmiot i podmioty prawa autorskiego

V. Rodzaje utworów

VI. Autorskie prawa osobiste

VII. Plagiat i jego rodzaje

VIII. Autorskie prawa majątkowe – pojęcie, treść, czas ochrony

IX. Dozwolony użytek publiczny

X. Prawo cytatu

XI. Dozwolony użytek osobisty

XII. Umowy autorskoprawne

XIII. Programy komputerowe i utwory audiowizualne jako przedmioty prawa autorskiego

XIV. Ochrona wizerunku

XV. Prawa pokrewne

XVI. Prawo autorskie w Internecie

XVII. Ochrona baz danych

XVIII. Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia praw autorskich

Część II. Prawo własności przemysłowej

I. Źródła, pojęcie i charakterystyka dóbr własności przemysłowej

II. Pojęcie i źródła prawa własności przemysłowej. Charakter norm

III. Ogólna charakterystyka ustawy – Prawo własności przemysłowej

IV. Urząd Patentowy RP

V. Postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Pełnomocnicy

w postępowaniach z zakresu prawa własności przemysłowej

VI. Prawo znaków towarowych. Znak towarowy Unii Europejskiej

VII. Prawo patentowe. Patent europejski oraz patent europejski o jednolitym skutku

VIII. Prawo wzorów przemysłowych. Wspólnotowy wzór przemysłowy

IX. Prawo oznaczeń geograficznych

X. Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej

XI. Cywilnoprawne środki ochrony praw własności przemysłowej

Metody dydaktyczne:

Metoda dogmatyczna wyjaśniania treści przepisów prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej przy wykorzystaniu dorobku przedstawicieli doktryny. Przedstawienie ewolucji zmian ustawodawstwa w zakresie prawa własności intelektualnej z wykorzystaniem metody historycznej. Omawianie i analiza przykładów z orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i sądów powszechnych przy wykorzystaniu metody empirycznej. Zapoznanie z reprezentatywnymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Poddawanie pod dyskusję i wyjaśnianie ciekawych spraw z orzecznictwa sądowego. Wykorzystanie prezentacji, elementów graficznych, wykresów i tabel dla wyjaśnienia przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:00, sala 216
Joanna Sieńczyło-Chlabicz 22/ szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:25, sala 307
Magdalena Rutkowska-Sowa 25/ szczegóły
3 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 216
Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Justyna Konikowska-Kuczyńska 24/ szczegóły
4 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 307
Magdalena Rutkowska-Sowa 26/ szczegóły
5 każdy piątek, 11:30 - 13:10, sala 307
Magdalena Rutkowska-Sowa 25/ szczegóły
6 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 216
Magdalena Rutkowska-Sowa 24/ szczegóły
7 każdy piątek, 8:00 - 9:40, sala 307
Magdalena Rutkowska-Sowa 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.