Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności intelektualnej 0700-PN5-2PWI
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 7, Warszawa 2017

3. E. Nowińska, U. Promińska, K Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. tomy 14A,14 B, 14C Warszawa 2017

3.J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2017

4. A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami

K_W09 - zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym

K_U02 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym

K_U11 - dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

K_K07 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na ocenę.

W ramach zagadnień egzaminacyjnych połowa pytań dotyczy prawa autorskiego i połowa prawa własności przemysłowej. Jednolite zasady oceny odpowiedzi na każde pytanie. Występowanie pytań otwartych, na które student udziela wyczerpującej odpowiedzi. Pytania na egzamin konstruowane są z zagadnień omawianych w ramach wykładu, dostępnych w polecanych materiałach źródłowych oraz wskazanym orzecznictwie sądowym. Część pytań zawiera odpowiedzi i należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź.

Zakres tematów:

Część I. Prawo autorskie

I. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

II. Rodzaje utworów. Podmiot i podmioty prawa autorskiego

III. Autorskie prawa majątkowe

IV. Dozwolony użytek osobisty i publiczny

V. Umowy autorskoprawne

VI. Autorskie prawa osobiste

VII. Plagiat i jego rodzaje

VIII. Programy komputerowe i utwory audiowizualne jako przedmioty prawa autorskiego

IX. Ochrona wizerunku

X. Prawa pokrewne

XI. Prawo autorskie w Internecie

XII. Ochrona baz danych

XIII. Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia praw autorskich

Część II. Prawo własności przemysłowej

I. Źródła, pojęcie i charakterystyka dóbr własności przemysłowej

II. Struktura i zadania Urzędu Patentowego RP

III. Postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Pełnomocnicy

w postępowaniach z zakresu prawa własności przemysłowej

IV. Prawo znaków towarowych. Znak towarowy Unii Europejskiej

V. Prawo patentowe. Patent europejski oraz patent europejski o jednolitym skutku

VI. Prawo wzorów przemysłowych. Wspólnotowy wzór przemysłowy

VII. Prawo oznaczeń geograficznych

VIII. Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej

IX. Cywilnoprawne środki ochrony praw własności przemysłowej

Metody dydaktyczne:

Metoda dogmatyczna wyjaśniania treści przepisów prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej przy wykorzystaniu dorobku przedstawicieli doktryny. Przedstawienie ewolucji zmian ustawodawstwa w zakresie prawa własności intelektualnej z wykorzystaniem metody historycznej. Omawianie i analiza przykładów z orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i sądów powszechnych przy wykorzystaniu metody empirycznej. Zapoznanie z reprezentatywnymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Poddawanie pod dyskusję i wyjaśnianie ciekawych spraw z orzecznictwa sądowego. Wykorzystanie prezentacji, elementów graficznych, wykresów i tabel dla wyjaśnienia przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 104
co druga sobota (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 215
Magdalena Rutkowska-Sowa 56/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.