Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia instytucji resocjalizacyjnych 0800-ZS1-3HCI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Baranowski B., O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkic z obyczajów XVII i XVIII wieku, Łódź 1963.

Barczyk A., Barczyk P.P., Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji, Kraków 1999.

Błachut J., Gaberle, K. Krajewski (red.), Kryminologia, Gdańsk 2001.

Bogucka M., Staropolskie obyczaje w XVI – XVII wieku, Warszawa 1994.

Bulenda T., Musidłowski R. (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa 2003.

Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971.

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978.

Gaberle A., Nierozłączna triada, przestępczość – przestępca – społeczeństwo, Gdańsk 2003.

Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.

Kalinowski M., Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1991.

Kuchowicz Z., Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 1975.

Kuchowicz Z., Z dziejów obyczajów polskich w wieku XVII i pierwszej połowy XVIII, warszawa 1957.

Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.

Rabinowicz L., Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa 1933.

Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000.

Świda W., Kryminologia, Warszawa 1977.

Tazbir J., Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa 1993.

Tazbir J., Święci grzesznicy i kacerze, Warszawa 1959.

Utrat- Milecki J., Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006.

Zaremska H., Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie polskim XIV – XVI wieku, Warszawa 1986.

Efekty uczenia się:

(K_W01) Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

(K_W07 )ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących miedzy mini relacjach

K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturalnych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

K_K02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę pytania otwarte

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w zagadnienie historii instytucji resocjalizacyjnych w Polsce i na świecie

2.Kara jako brutalny odwet, kara śmierci

3. Narodziny humanizmu - pierwszy zakład opiekuńczo - karny - 1533 rok, Brudwel w Anglii

4. Historia zakładów poprawczych w Polsce

7.Historia więzień dla kobiet

8.Charakterystyka systemów :system celkowy, drugi system penitencjarny zwany ausburski,,system pensylwański

9.System progresywny i regresywny

10.System rodzinny

11.System republik i wiosek dziecięcych

12.System instytucji resocjalizacyjnych pod zaborami

13.Czasy międzywojenne - utworzenie sądów dla nieletnich

14.Instytucje pomocnicze przy sądach dla nieletnich powstałe po 1918 roku

15.Stan posiadania placówek w latach 1918 - 1939

16.Instytucje resocjalizacyjne po 1939

Metody dydaktyczne:

udział w zajęciach

zaliczenie na ocenę

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
3 co drugi poniedziałek (parzyste), 12:00 - 15:00, sala A204
Iwona Klonowska 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.