Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika pracy socjalnej 0800-SN1-2GPL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej Literatura podstawowa:

• Cudowska A.: Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia. W: Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Pod red. K. Białobrzeskiej, S. Kawuli. Toruń 2006

• Cudowska A.: Teoria służby społecznej w świecie globalnych nierówności. W: Przemiany w kształceniu pedagogów. Pod red. A. Krajewskiej. Olecko 2010

• Bowkett S.: Wyobraź sobie, że...: ćwiczenia rozwijające twór-cze myślenie uczniów. Warszawa 2000

• Fritz J., Fleming I.: Zabawy na współpracę. Kielce, 1999

• Handford O., Karolak W.: Bajka w twórczym rozwoju i arte-terapii. Łódź 2009

• Jąder M.: Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię. Kraków 2005

• Michalec K.: Malujemy palcami. Warszawa 2011

• Stegemann T, Hitzeler M., Blotevogel M.: Arteterapie dla dzieci i młodzieży: muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką. Gdańsk 2015

• Stańko-Kaczmarek M.: Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej. Warszawa, 2013

• Zalewski M.: Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym : program rewalidacji indywidualnej. Toruń, 2011

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

• Najnowsze raporty Stowarzyszenia KLON/JAWOR („Wolontariat, filantropia i 1%” oraz „Podstawowe fakty o organiza-cjach pozarządowych”) dostępne na stronie http://civicpedia.ngo.pl

Literatura uzupełniająca:

• Caselman T., Kimberly Hilli K.: Praca terapeutyczna z rodzi-nami: kreatywne zajęcia dla różnorodnych struktur rodziny. Warszawa 2014

• Erkert A.: Zabawy dla odreagowania agresji. Kielce 2009

• Krzyżewska J.: Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Suwałki 2000

• Lasocik Z.: Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym. Warszawa, 1994

• Niewola D.: Zabawy integracyjne i nie tylko. Kraków 2013

• Plummer D. M.: Jak kształtować umiejętności społeczne: gry i zabawy grupowe dla dzieci od lat pięciu do jedenastu. War-szawa 2010

• Reddy L. A.: Rozwijanie umiejętności społecznych dziec-ka: interwencje przez zabawę. Warszawa 2015

• Szczepanik R., Jaros A.: Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym. Łódź 2016

• Zawojska K.D., Buczyńska N.: Skrzynia pełna różności – metody rozwijające twórcze myślenie u dzieci i młodzieży. Białystok 2002

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę o działaniach opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych w obrębie pracy socjalnej generujących zmiany struktur społecznych (ocena aktywności w trakcie zajęć).

Uczestnik zajęć potrafi realizować założenia pracy socjalnej we współdziałaniu z jednostką, rodziną, grupą i społecznością lokalną z wykorzystaniem nowoczesnych technik pracy (praca zespołowa w czasie zajęć).

Student potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role (ocena aktywności w trakcie zajęć).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sposób ciągły na podstawie obecności oraz punktacji cząstkowej zgromadzonej przez studenta w trakcie realizacji zadań poprzez pracę indywidualną i zespołową. Zaliczenie w formie pisemnej (dla chętnych, na ocenę db+/bdb). Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach (2h), która nie wymaga zaliczenia. Każdą następną nieobecność student musi zaliczyć na konsultacjach u osoby prowadzącej ćwiczenia w danej grupie. Do zaliczenia może być dopuszczony student, który był obecny na minimum dwóch zajęciach (4h).

Do otrzymania przez studenta oceny pozytywnej z przedmiotu wymagane jest uzyskanie przez niego 51% punktów możliwych do zdobycia z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Praca socjalna wobec zjawiska wykluczenia i marginalizacji społecznej

2. Praca socjalna w organizacjach pozarządowych

3. Praca socjalna jako działanie twórcze

4. Wychowawczy, profilaktyczny i terapeutyczny wymiar działalności pracownika socjalnego.

Metody dydaktyczne:

metody warsztatowe, praca w grupie, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 10:15 - 12:45, sala A113
Marta Walewska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.