Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - rosyjski 0800-SS1-1JRO
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Фирсов Михаил Васильевич, История социальной работы: Учебное пособие, Кнорус 2019, Серия: Для бакалавров.

Уральская М. В., Соцальная работа в городе Екатеринбурге, [online: http://do.teleclinica.ru/201977/].

Kornel J., Bałakier Z., Język rosyjski dla lektorów. Psychologia. Pedagogika, Warszawa 1981.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

K_W17: Zna podstawową terminologię z zakresu pracy socjalnej w języku obcym.

K_U20: Ma podstawowe umiejętności leksykalne, interpretacyjne i translatorskie w zakresie problematyki pracy socjalnej dla języka obcego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

K_K08: Potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze. Student otrzymuje ocenę końcową z ćwiczeń na podstawie wyników testów, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Testy kontrolne i semestralne powinny być zaliczone na ocenę minimum dostateczną.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu i brakiem możliwości podejścia do egzaminu.

Zakres tematów:

1. Социальный работник (Pracownik socjalny). Słownictwo związane z pracą socjalną.

2. Социально-психологические аспекты профессионализма социального работника (Socjalno-psychologiczne aspekty profesjonalizmu pracownika socjalnego). Słownictwo związane z pracą socjalną.

3 Моё призвание – социальная работа (Moje powołanie- praca socjalna). Dalszy rozwój słownictwa fachowego związanego z pracą socjalną.

4. Профессионально-этические основы социальной работы (Zawodowo-etyczne zasady pracy socjalnej). Słownictwo związane z pracą socjalną.

5. Профессия Социальный работник. Описание профессии. (Zawód pracownik socjalny. Opis zawodu.) Słownictwo związane z pracą socjalną.

6. Социальный работник и клиент (Pracownik socjalny i klient). Słownictwo związane z pracą socjalną.

7. Социальная работа с пожилыми людьми (Praca socjalna z osobami starszymi). Dalszy rozwój słownictwa fachowego z danej dziedziny.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienia, pisania, rozumienia tekstów, rozumienia ze słuchu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 315
Gocha Kvantaliani 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.