Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy międzyn. stosunków gospodarczych 0300-MS1-2MSG
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. E. Oziewicz i T. Michałowskiego, PWE, Warszawa 2013

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. J. Rymarczyka, PWE, Warszawa 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

E. Jantoń-Drozdowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Poznań 2009

R.J. Carbaugh, International economics, Boston : Cengage Learning, 2015

Efekty uczenia się:

2MSG_W01 Student ma wiedzę dotyczącą zależności pomiędzy podmiotami gospodarki światowej w sferze handlu międzynarodowego i międzynarodowych przepływów czynników produkcji - rozwiązywanie zadań, dyskusja, kolokwium

2MSG_W02 Ma wiedzę z zakresu przyczyn i konsekwencji zmian w gospodarce światowej, wynikających z międzynarodowego obrotu towarami, usługami oraz przepływów czynników produkcji - rozwiązywanie zadań, dyskusja, kolokwium

2MSG_U01 Student potrafi pozyskać dane do analizy określonych zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce światowej oraz potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do oceny tych zjawisk - rozwiązywanie zadań, dyskusja, kolokwium

2MSG_K01 Student ma świadomość dynamiki procesów i zjawisk zachodzących w gospodarce światowej, poziomu swojej wiedzy oraz wynikającej z tego potrzeby stałego uczenia się - rozwiązywanie zadań, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze, nieobecności powyżej dopuszczalnej liczby powinny być zaliczone na konsultacjach) oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia kolokwium.

Kolokwium w formie testu, 20 pytań, ocena pozytywna wymaga poprawnych odpowiedzi na co najmniej 11 pytań.

11-12 – dostateczny

13-14 – dostateczny plus

15-16 – dobry

17-18 – dobry plus

19-20 – bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Struktura współczesnej gospodarki światowej

2. Handel międzynarodowy we współczesnej gospodarce światowej

3. Klasyczne, neoklasyczne i wybrane współczesne teorie handlu międzynarodowego

4. Wpływ handlu zagranicznego na wielkość dochodu narodowego w gospodarce zamkniętej i otwartej – mechanizm mnożnika

5. Zmiany cen międzynarodowych dla towarów wystandaryzowanych i przemysłowych

6. Formy, motywy i skutki międzynarodowych przepływów kapitałowych

7. Kurs walutowy a handel międzynarodowy

8. Struktura bilansu płatniczego, równowaga formalna i ekonomiczna bilansu płatniczego

9. Modele i narzędzia polityki handlowej krajów

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium: dyskusja na zadany temat, rozwiązywanie zadań, analiza danych statystycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 304
Mariusz Dąbrowski 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.