Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy naukowej 0300-EN2-1MPN
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa2006

K. Kuciński, Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Difin, Warszawa 2010.

S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badan terenowych, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.

K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000

D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe, PWN, Warszawa 2001.

M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badan opinii, PWE 2004.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – sposób weryfikacji

MPN_W01 - kolokwium

MPN_U01 – ocena planu badawczego

MPN_U02 –ocena planu badawczego z narzędziem badawczym

Metody i kryteria oceniania:

Wiedzę przekazana w trakcie ćwiczeń i zdobytą podczas przygotowania się do zajęć weryfikuje się w formie kolokwium końcowego. Jest ono oceniane w skali od 0-10 pkt. Na zaliczenie pozytywne wymagane jest otrzymanie 6 pkt. Wyniki prac związanych z przygotowaniem planów badawczych kończą się przygotowaniem spójnych opracowań zbiorczych. Umiejętności nabywane w trakcie opracowywania planów badań i przygotowania w ich ramach kwestionariuszy badawczych weryfikowane są poprzez ocenę pisemnych prac indywidualnych lub grupowych. Prace oceniane są w skali od 0-10 pkt. Na zaliczenie pozytywne wymagane jest otrzymanie 6 pkt.

Ostateczna ocena z przedmiotu jest wypadkową pozytywnych ocen z kolokwium i przygotowanego planu badawczego wraz z kwestionariuszem badawczym w proporcji 50% i 50%.

Końcowa ocena ćwiczeń jest sumą uzyskanych punków wg skali:

51-60% - dst

61-70% -dst plus

71-80% - db

81-90% - db plus

91-100% - bdb

Student ma prawo do 1 nieobecności. 3 i więcej nieobecności skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Podstawowe założenia i cele badań naukowych

1.1. Źródła wiedzy

1.2. Podstawowe założenia przyjmowane w nauce

1.3. Cele nauk społecznych (WYJASNIC, PRZEWIDYWAC I ZROZUMIEĆ )

1.4. Jednostki analizy w naukach społecznych

1.5. Wyjaśnianie dedukcyjne i indukcyjne

1.6. Przyczynowość

2. Formułowanie problemów badawczych i etapy procesu badawczego

2.1 Pojęcia i ich konceptualizacja, czyli wyjaśnienie pojęć

2.2 Problem badawczy -Zmienne i związki pomiędzy zmiennymi

2.3 Operacjonalizacja

2.4 Stawianie hipotez badawczych

3. Plan badawczy

3.1. Klasyczny plan eksperymentalney

3.2. Quasi-eksperymentalny

3.3. Przekrojowy,

3.4. Preeksperymentalny)

3.5. Formy zbierania danych i zasada triangulacji

4. Jakościowe badania terenowe

4.1. Obserwacja uczestnicząca

4.2. Wywiad pogłębiony

4.3. Grupy fokusowe

5. Badania sondażowe

5.1. Metody zbierania danych sondażowych z udziałem ankietera i wypełniane samodzielnie przez respondentów

5.2. Sondaże ilościowe z pytaniami zamkniętymi i jakościowe z pytaniami otwartymi

5.3. Konstruowanie kwestionariuszy badawczych

5.4. Zasady prowadzenia wywiadów

6. Wtórna analiza danych – badania niereaktywne

6.1. Analiza treści

6.2. Analiza istniejących danych statystycznych

6.3. Analizy historyczno-porównawcze

6.4. Analiza wtórna

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia z elementami wykładu z konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami. Projekty w formie opracowania planów badawczych przez studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 317
Bogusław Plawgo 29/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 317
Bogusław Plawgo 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.