Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia 0600-ES1-1MIK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Meredyk K. (red.), Ekonomia ogólna, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

2. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

3. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2016

2. Wolska G. (red), Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2015

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Posiada wiedzę o podstawowych kategoriach, metodach i narzędziach badawczych w ekonomii i zarządzaniu. - kolokwium;

Umie obserwować i interpretować zjawiska ekonomiczno-społeczne, analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych. - kolokwium;

Potrafi interpretować podstawowe kategorie z zakresu ekonomii i zarządzania, związki przyczynowo-skutkowe między nimi zachodzące w skali mikro- i makroekonomicznej. - kolokwium;

Umie formułować i rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu ekonomii i zarządzania. - dyskusje na zajęciach;

Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. - dyskusje na zajęciach;

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. - kolokwium;

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

- 2 x kolokwium - zdobycie co najmniej 60% punktów z każdego kolokwium

- aktywność na zajęciach, prace dodatkowe studenta (fakultatywne) – możliwość zdobycia dodatkowych punktów (maks. 5 pkt na jednych ćwiczeniach), które zostaną doliczone do kolokwiów.

Ocena z ćwiczeń będzie równa średniej w przedziałach:

60-65% – ocena: dostateczny, 66-70% – ocena: dostateczny plus, 71-80%– ocena: dobry, 81-90% – ocena: dobry plus, 91-100% – ocena: bardzo dobry

Nieobecności za zajęciach: dopuszczalne są max. 2 nieobecności w semestrze (nie na kolokwium), wszystkie powyżej należy usprawiedliwić (w terminie 7 dni od ustania przyczyny nieobecności) i zaliczyć na konsultacjach u nauczyciela.

Nieobecności na kolokwium należy usprawiedliwić u Dziekana.

Zakres tematów:

Temat 1. Ekonomia jako nauka. Geneza, przedmiot i funkcje

Temat 2. Koncepcja człowieka gospodarującego. Problem wyboru ekonomicznego

Temat 3. Koordynacja działalności gospodarczej. Modele konkurencji. Państwo a rynek

Temat 4. Wybór konsumenta. Cel i sposób jego osiągania

Temat 5. Analiza rynku. Równowagi i nierównowaga rynkowa.

Temat 6. Ekonomiczna analiza procesu produkcji

Temat 7. Efektywność, innowacje i postęp techniczny

Temat 8. Analiza kosztów przedsiębiorstwa

Temat 9. Modele równowagi przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia rachunkowe, konsultacje indywidualne.

Ćwiczenia wymagają czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, wspólnego omawiania zagadnień, rozwiązywania zadań i prac zadawanych przez prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, sala 2048
Izabela Sarosiek 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.