Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstw 0600-ES1-2FP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Bojańczyk M., Finanse przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.

2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

3. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

4. Świderska G. K., Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

1. Bazy danych: NBP, GUS (BDL).

2. Bławat F., Drajska E., Figura P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Finansowanie, inwestycje, wartość, syntetyczna ocena kondycji finansowej, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2017.

3. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia i metody ich weryfikacji:

1. Posiada wiedzę o podstawowych kategoriach i prawidłowościach związanych z finansami przedsiębiorstwa - kolokwium

2. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metod i narzędzi wykorzystywanych w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa - kolokwium; praca w grupie

3. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie analizy i planowania finansowego w przedsiębiorstwie, pozyskania środków finansowych - kolokwium

4. Posiada podstawową wiedzę o relacjach zachodzących między czynnikami ekonomicznymi a gospodarką finansową przedsiębiorstwa - kolokwium

5. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk związanych z finansami przedsiębiorstwa - studium przypadków

6. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących gospodarki finansowej przedsiębiorstwa - prezentacje ustne

7. Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej - obserwacja ciągła aktywności na zajęciach

8. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - obserwacja ciągła aktywności na zajęciach

9. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - obserwacja ciągła aktywności na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji to:

• kolokwium: 50%,

• rozwiązywanie zadań sytuacyjnych (case study): 20%,

• prezentacje ustne i aktywność na zajęciach: 30%.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do osiągnięcia.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Każda kolejna wymaga zaliczenia w czasie konsultacji.

Zakres tematów:

1. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania.

2. Koszty, przychody i wynik finansowy przedsiębiorstwa.

3. Analiza progu rentowności.

4. Wartość pieniądza w czasie.

5. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw.

6. Zarządzanie kapitałem obrotowym.

7. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie.

8. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Metody dydaktyczne:

Samodzielne i zespołowe rozwiązywanie zadań sytuacyjnych (case study), prezentacje ustne, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 3006
Małgorzata Roszkowska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.