Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody neutronowe 0900-FM2-2MNE
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

L. Dobrzyński, K. Blinowski, Handbook on Neutron and Solid State Physics, ed. M. Cooper, Ellis Horwood series in Physics and its applications 1994.

L. Dobrzyński, E. Droste, R. Wołkiewicz, Ł. Adamowski, W. Trojanowski, Spotkanie z promieniotwórczością ,IPJ 2010.

J. B. England, Metody doświadczalne fizyki jądrowej, PWN Warszawa 1980.

J. Janczyszyn, Wybrane zagadnienia fizyczne i metodyczne oraz przykłady zastosowań instrumentalnej neutronowej analizy aktywacyjnej, ZN AGH Kraków 1991.

A. Z. Hrynkiewicz red., praca zbiorowa, Człowiek i promieniowanie jonizujące, PWN, Warszawa 2001.

A. Oleś, Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego, WNT Warszawa 1998.

A. Oleś et al. Magnetic Structure Determined by Neutron Diffraction, PWN Warszawa 1976.

Literatura uzupełniająca:

L. Sosnowski, Wstęp do fizyki ciała stałego, WUW Warszawa 1977.

B. Staliński red., praca zbiorowa, Fizyka i chemia ciała stałego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977.

Efekty uczenia się:

Student:

1. rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego (K_W01);

2. zna ograniczenia stosowalności wybranych teorii fizycznych, modeli obiektów fizycznych i opisu zjawisk fizycznych (K_W05);

3. ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki atomu, cząsteczki, fizyki ciała stałego, fizyki jądra atomowego, cząstek elementarnych i podstawowych oddziaływań w przyrodzie (K_W16);

4. umie analizować problemy z zakresu optyki i fizyki zjawisk falowych, znajdować i przedstawiać ich rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę oraz przy wykorzystaniu poznanych narzędzi matematyki wykonywać analizy ilościowe i wyciągać wnioski jakościowe (K_U12);

5. zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych (K_K01);

6. potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizyki i jej zastosowań, rozumie społeczne aspekty zastosowań fizyki oraz związaną z tym odpowiedzialność (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kształcenia odbywa się egzamin pisemny (test lub zestaw zadań do rozwiązania) z konwersatorium oraz egzamin ustny z wykładu.

Zakres tematów:

Tematy podejmowane na seminariach:

1. Dualistyczna natura neutronu, energia wyzwalana w reakcjach jądrowych, bilans energetyczny, defekt masy;

2. Prawo rozpadu promieniotwórczego, rozpad prosty, następczy, mieszany, rozgałęziony, aktywność źródeł, aktywność właściwa, wydajność radionuklidów, rozdział radionuklidów, skład izotopowy;

3. Schematy reakcji w zależności od przekrojów czynnych, energia rozszczepienia, emisja podczas rozszczepień łańcuchowych, scenariusze rozpraszania w zależności od rozkładu mas i energii;

4. Schematy reakcji w zależności od przekrojów czynnych, energia rozszczepienia, emisja podczas rozszczepień łańcuchowych, scenariusze rozpraszania w zależności od rozkładu mas i energii;

5. Liniowe i masowe współczynniki absorpcji, zasięg promieniowania I i II prawo Bragga, LET, energia progowa;

6. Maxwellowski rozkład szybkości cząsteczek, średnia droga swobodna cząsteczek, liczba zderzeń, moc strumieni neutronowych;

7. Jonizacja pierwotna, dyfuzja, współczynnik kolidujących mas, czasy aktywacji, czasy studzenia;

8. Generatory neutronowe, reakcje syntezy, reakcje spalacji, polimeryzacja, tandemy, reakcje łańcuchowe, współczynnik rozszczepienia, współczynnik powielania, parametry krytyczne, współczynnik moderacji;

9. Generatory neutronowe, reakcje syntezy, reakcje spalacji, polimeryzacja, tandemy, reakcje łańcuchowe, współczynnik rozszczepienia, współczynnik powielania, parametry krytyczne, współczynnik moderacji;

10. Reguły Nordheima, schemat poziomów jądrowych, czas życia radionuklidu;

11. Dawki pochłonięte w przypadku stosowania promieniowania neutronowego detekcja komorą jonizacyjną TE, zależność Bragga-Graya;

12. Scenariusz frakcji mieszanej przy detekcji TE, całkowite dawki pochłonięte, modyfikacja zależności Bragga-Graya;

13. Bezwzględny pomiar aktywności próbek, głębokość penetracji wiązki;

14. Statystyka w pomiarach aktywności;

Metody dydaktyczne:

Studenci otrzymują listy zadań do rozwiązania, których treść jest skorelowana z treścią wykładu. Podczas zajęć przedstawiają ich treść oraz dyskutują sposoby rozwiązania. Szczególna uwaga zwracana jest na rozumienie używanych pojęć i treści, klarowność prezentacji, stymuluje grupę do zadawania pytań i dyskusji. Studenci są zachęcani do pracy zespołowej.

Egzamin pisemny odbywa się na podstawie oceny, która uwzględnia:

• umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych,

• rozumienie postawionych problemów,

• umiejętność korzystania z tablic i literatury,

• aktywność na zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:00 - 10:45, (sala nieznana)
Katarzyna Rećko 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.