Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński 3 0500-FS1-2JŁA3
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

- Norajr Ter-Grigorian Disco linguam Latinam. Podręcznik języka łacińsego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009;

Literatura uzupełniająca:

- K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1989,

- J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005,

- L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa 1996,

- M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986,

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa 2002,

- O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, PWN, Warszawa 2002,

- J. Danka, M. Kaźmierczak, Język łaciński dla anglistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002,

- L. Gołębiowska, A. Pawłowska, U. Tylicka, Quid scientia sine usu? Ćwiczenia z języka łacińskiego dla studentów prawa i innych kierunków humanistycznych, Temida 2, Białystok 2007,

- I. Salomonowicz-Górska, Ćwiczenia z języka łacińskiego, Warszawa 2000,

- Z. Lewandowski, K.Woś, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia-sentencje-przysłowia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002,

-- St. Kalinkowski, Aurea dicta. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia, Wydawnictwo Veda, t. 1-2, Warszawa 2001,

- Cz. Michalunio SJ, Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń z indeksem osobowym i tematycznym, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

- posiada uporządkowaną wiedzę ogólną o antyku i zna podstawową terminologię łacińską z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, które studiuje; sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć,

- posiada znajomość struktur gramatycznych i słownictwa umożliwiających rozumienie oryginalnych tekstów autorów rzymskich i wybranych autorów nowożytnych piszących po łacinie; sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, testy kontrolne, kolokwium,

- zna sentencje i zwroty łacińskie funkcjonujące we współczesnym świecie oraz rozumie ich kontekst a także zna etymologię podstawowych terminów naukowych; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne,

- rozumie wpływ antyku na współczesną kulturę europejską, dostrzega antyczne źródła cywilizacji i kultury; sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć ,

- potrafi zastosować wiedzę gramatyczną i leksykalną do samodzielnego tłumaczenia tekstów łacińskich na język polski, korzystając ze słownika łacińsko-polskiego; sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, testy kontrolne, kolokwium,

- potrafi wymienić wyrazy pochodzenia łacińskiego funkcjonujące jako terminy w różnych dziedzinach nauki; sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć

- potrafi w określonych sytuacjach, znając kontekst, umiejętnie wykorzystać sentencje, przysłowia, zwroty; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć

- potrafi współpracować w grupie; sposób weryfikacji: przygotowanie przekładu lub wykonanie ćwiczeń w grupach na zajęciach,

- potrafi docenić ponadczasową wartość antyku i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy; sposób weryfikacji: pytania na zajęciach..

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu jest:

-regularne uczęszczanie na ćwiczenia (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze; pozostałe trzeba albo usprawiedliwić albo zaliczyć zaległy materiał na konsultacjach)

- napisanie testów cząstkowych i semestralnych na ocenę pozytywną

- wykazanie się umiejętnością poprawnego czytania i znajomością 15 sentencji w każdym semestrze

- wykazanie się umiejętnością poprawnego czytania tekstów napisanych po łacinie

- aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

- przygotowywanie się do ćwiczeń i praca własna studenta

Zakres tematów:

1. Wymowa i akcent w języku łacińskim. Ćwiczenia w czytaniu. Zarys historii języka łacińskiego

2. Wiadomości ogólne o czasowniku. Infinitivus, indicativus, imperativus praesentis activi czasowników regularnych.

3. Czasownik sum, esse. Orzeczenie imienne. Złożenia czasownika sum, esse.

4. Wiadomości ogólne o rzeczowniku. Deklinacja I. Italia na mapie Europy.

5. Rzeczowniki deklinacji II.

6. Przymiotniki o trzech zakończeniach rodzajowych deklinacji I i II. Galia i jej mieszkańcy.

7. Zaimki osobowe i zaimek zwrotny.

8.Czas teraźniejszy czasowników czterech koniugacji w stronie biernej. Ablativus auctoris et rei efficientis. Zamiana zdań ze strony czynnej na bierną.

9. Sposoby wyrażania stanu posiadania. Dativus possessivus.

10. Imperfectum – czas przeszły niedokonany w stronie czynnej i biernej. Bogowie w wierzeniach Rzymian.

11. Futurum – czas przyszły niedokonany w stronie czynnej i biernej. Bajki Fedrusa.

12. Deklinacja III rzeczowników, typ spółgłoskowy. Accusativus et Nominativus duplex. Apollo i Diana.

13. Deklinacja III rzeczowników, typ samogłoskowy. Postać Marka Tulisza Cycerona.

14. Deklinacja III rzeczowników, typ mieszany.

15. Przymiotniki deklinacji III. Participium praesentis activi. O Hannibalu.

16. Supinum. Participium perfecti passivi.

17. Participium futuri activi. Coniugatio periphrastica activa.

18. Indicativus perfecti, plusquamperfecti et futuri II activi. O pisarzach greckich i rzymskich.

19.Zaimki wskazujące. Historia króla Midasa.

20. Zaimek względny. Filozofowie starożytnego Rzymu – Seneka.

21.Deklinacja IV rzeczowników. Dom rzymski.

22.Deklinacja V rzeczowników. Dni i miesiące rzymskiego kalendarza.

23. Tworzenie przysłówków. Stopniowanie przymiotników i przysłówków. Ablativus comparationis et Genetivus partitivus. O różnorodności starorzymskich obyczajów.

24. Indicativus perfecti, plusquamperfecti et futuri II passivi. O królach rzymskich według Tacyta.

25. Accusativus cum infinitivo, Nominativus cum infinitivo. O etosie pracy w starożytności.

26. Gerundium, Gerundivum, Coniugatio periphrastica passiva. O Diogenesie.

27.Coniunctivus praesentis et imperfecti activi et passivi. Coniunctivus w zdaniu głównym. Pieśń akademicka „Gaudeamus igitur”

28. Zasada następstwa czasów. Zdania celowe i dopełnieniowe. Sokrates i Platon.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, praca z tekstem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, praca w grupach, ćwiczenia indywidualne studentów utrwalające i sprawdzające nabytą wiedzę, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 18:00 - 19:30, sala 128B
Alina Pawłowska 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.