Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 0700-PS5-3PPU
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo pracy, T. Liszcz, Warszawa 2019.

2. Prawo pracy, L. Florek, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. Prawo pracy, tom I, W. Sanetra, Białystok 1994.

2. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, K. W. Baran (red.), B. Ćwiertniak, L. Mitrus, A. Sobczyk, Warszawa 2013.

3. Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, M. Gersdorf, K. Rączka, Warszawa 2011.

„W związku z wprowadzeniem kształcenia zdalnego z powodu pandemii koronawirusa dodaje się następującą pozycję jako literaturę uzupełniającą:

4. Tarcza antykryzysowa. Szczególne regulacje w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2020

4. Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia, K_W05 - egzamin ustny lub egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej.

Umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, K_U01 - egzamin ustny lub egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_ U04 - egzamin ustny lub egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej”

Kompetencje społeczne:

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K04 - egzamin ustny lub egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej”

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny K_K06 - egzamin ustny lub egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie zdalnej polegający na rozwiązaniu testu w czasie rzeczywistym na platformie blackboard lub

egzamin pisemny lub egzamin ustny polegający na odpowiedzi na 3 pytania opisowe z listy zagadnień przekazanych studentom w trakcie zajęć

Zakres tematów:

1. Wiadomości ogólne o prawie pracy

2. Źródła prawa pracy

3. Przedmiot prawa pracy

4. Międzynarodowe prawo pracy

5. Układy zbiorowe pracy

6. Ustanie stosunku pracy

7. Wynagrodzenie za pracę

8. Równe traktowanie w zatrudnieniu

9. Podstawowe regulacje z zakresu czasu pracy

10. Telepraca

11. Zatrudnienie młodocianych

12. Związki zawodowe. Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy

13. Zatrudnienie pracowników tymczasowych

14. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

15. Informacja i prowadzenie konsultacji z pracownikami

16. Podstawowe instytucje rynku pracy

17. Państwowa Inspekcja Pracy

18. Odpowiedzialność według prawa pracy

19. Emerytury w systemie zdefiniowanej składki.

20. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne.

21. Zasiłek chorobowy.

22. Wypadki przy pracy, wypadki zrównane z wypadkami przy pracy oraz

wypadki niepracownicze.

23. Pracownicze plany kapitałowe.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład, prezentacje, prezentacja orzecznictwa, dyskusja ze studentami; rozwiązywanie kazusów, referaty, praca w grupach, analiza tekstów prawnych; konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 215
Bogusław Cudowski, Iwona Sierocka 165/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.