Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Prawo podatkowe 0700-PS5-4PROFP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 26
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003,

- E. Ruśkowski (red.), Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Siedlce 2002,

- H. Lelusz, M. Kowalewski, R. Lasmanowicz, Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Olsztyn 2000,

-W. P. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

K_W08 - student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa (weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej)

K_W12 - student zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych (weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej)

K_W13 - student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami (weryfikacja: praca pisemna- opis problemu z wykorzystanie źródeł naukowych lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej)

K_U04 - student rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych (weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej)

K_U06 - student wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych (weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej)

K_U07 - student potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych (weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej)

K_U09 - student posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej)

K_K03 - student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: na podstawie realizacji wyznaczonych zadań (w tym - realizowanych w ramach korespondencji elektronicznej)

zaliczenie na ocenę.

Zakres tematów:

1.

Cechy i rodzaje pracy magisterskiej

Sposób wyboru tematu pracy

Treść pracy magisterskiej

Kryteria oceny pracy magisterskiej

Egzamin magisterski

2.

Prace magisterskie z prawa podatkowego – przykładowa tematyka

3.

Wymogi formalne prac magisterskich (technika stosowania odsyłaczy, przypisów, wykazów literatury, źródeł prawa, orzecznictwa sądowego itp.)

4.

Zapoznanie z literaturą dotyczącą prawa podatkowego (czasopisma, podstawowe podręczniki)

5.

Próba przedstawienia przez studenta wybranych przez niego instytucji prawa podatkowego w oparciu o literaturę przedmiotu

6.

Opracowanie referatu dotyczącego wybranej i zatwierdzonej przez prowadzącego proseminarium tematyki związanej z prawem podatkowym, na podstawie przedstawionych wcześniej materiałach źródłowych (z zastosowaniem odsyłaczy i przypisów)

7.

Konsultacja proponowanych tematów prac magisterskich wraz z prezentacją krótkiego uzasadnienia wyboru tematu

Metody dydaktyczne:

Proseminarium ma formę grupowych konsultacji. Słuchacze zobowiązani są przygotować prezentacje dotyczące dostępnych czasopism prawniczych z zakresu prawa podatkowego oraz krótkie opracowanie dotyczące zasadności podjęcia proponowanego tematu pracy magisterskiej.

Konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 220
Leonard Etel 8/ szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 220
Rafał Dowgier 6/ szczegóły
3 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 9:30 - 11:00, sala 220
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala 220
Mariusz Popławski 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.