Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rolne 0700-PS5-4ROL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wskazana w części A sylabusa.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu cywilnego i administracyjnego w wymiarze odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie. K_W03 - sposób weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne lub ustne

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa publicznego w zakresie odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie. K_W04 - - sposób weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne lub ustne

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia norm regulujących stosunki prawne w rolnictwie oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa rolnego. K_U01 - - sposób weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne lub ustne

Student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rolnego K_U03 - sposób weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne lub ustne

Student, widząc zmienność i dynamiczność regulacji prawa rolnego, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01 - sposób weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne lub ustne

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach. W razie nieobecności na 2 lub większej ilości zajęć, należy zaliczyć na dyżurze treści omawiane na zajęciach, na których student nie był obecny. Student ma obowiązek stawić się na dyżur celem zaliczenia nieobecności w terminie 2 tygodni od ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. Zaliczenie ćwiczeń ma formę pisemną i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania opisowe (20 pkt) oraz rozwiązaniu kazusu (20 pkt). Na ocenę ma również wpływ aktywność studenta na zajęciach (10 pkt). Do zaliczenia ćwiczeń niezbędne jest uzyskanie minimum 21 punktów. Student może poprawić ocenę (określoną na podstawie liczby uzyskanych punktów w w/w sposób) w drodze odpowiedzi ustnej (3 pytania z zakresu zagadnień omawianych na zajęciach). W ten sam sposób może uzyskać zaliczenie ćwiczeń maksymalnie na ocenę dostateczną osoba, która nie uzyskała 21 punktów sumując wyniki aktywności na zajęciach, odpowiedzi na pytania opisowe i rozwiązania kazusu.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia prawa rolnego na gruncie kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych: nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne, odpowiedzialność nabywcy gospodarstwa za długi związane z jego prowadzeniem.

Reguły obrotu nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Prawo pierwokupu współwłaścicieli nieruchomości rolnej (art. 166 k.c.)

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego.

Zasiedzenie nieruchomości rolnej

Dziedziczenie gospodarstw rolnych.

Dzierżawa gruntów rolnych

Podatek rolny

Ubezpieczenia społeczne rolników – ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

Ubezpieczenia społeczne rolników – ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Umowa z następcą

Umowa o pomocy przy zbiorach

Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.

Ochrona gruntów rolnych.

Scalanie i wymiana gruntów rolnych.

Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, rozwiązywanie kazusów, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 311
Rafał Michałowski 24/ szczegóły
2 jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:00 - 16:30, sala 311
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 311
Rafał Michałowski 24/ szczegóły
3 jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 14:45, sala 311
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 311
Rafał Michałowski 22/ szczegóły
4 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 311
Rafał Michałowski 26/ szczegóły
5 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 215
Karol Skrodzki 25/ szczegóły
6 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 215
Karol Skrodzki 23/ szczegóły
7 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 215
Karol Skrodzki 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.