Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze publiczne 0700-PS5-4PGP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 26
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis.

2. Etel M., Piszcz A., Stachurski W., Sieńczyło-Chlabicz J., Żukowska A., Nowikowska M. pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura).

Uzupełniająca:

1. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis (lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających).

2. Etel E., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer.

3. Kosikowski C., Etel M., Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2.

4. Grabowski J., Kieres L., Walaszek-Pyzioł A. (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania).

5. Kozieł G. (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Prawa przedsiębiorców. Komentarz, wyd. CH Beck, 2018.

6. Kozieł G. (red.), CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Kometarz, wyd. CH Beck, 2019.

7. Akty prawne wskazane w ramach wykładu oraz ćwiczeń z przedmiotu, w tym:

- ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

- ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;

- ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) - K_W04; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć);

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć);

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć);

- ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziadzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo - K_W14; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć).

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym - K_U02; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć);

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - K_U03; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć);

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - K_U11; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć).

KOMPETENCJE, absolwent:

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K07; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny lub ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć).

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa i weryfikowana poprzez listy obecności. 1 nieobecność jest dopuszczalna, natomiast każda kolejna nakłada obowiązek jej zaliczenia w ramach konsultacji.

Zakres tematów:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa gospodarczego. Wykład obejmuje w szczególności:

- przesłanki i podstawy doktrynalne regulacji prawnej zachowań państwa wobec gospodarki;

- charakterystykę publicznego prawa gospodarczego;

- regulację prawną organizacji wykonywania funkcji państwa wobec gospodarki;

- regulację prawną realizacji funkcji państwa wobec gospodarki;

- regulację prawną stosunku państwa do samorządowej działalności gospodarczej;

- ochronę prawną konkurencji (wprowadzenie do prawa antymonopolowego).

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, konsultacje oraz praca własna studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 104
Maciej Etel 169/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.