Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura literacka 0800-AS1-3AKS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Adamiec M., Dzieło literackie w sieci: pomysły, hipotezy, interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kulturze masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004.

Andrzejewska J., Pojęcie kultury czytelniczej (przegląd literatury i propozycja definicji funkcjonalnej, „Roczniki Biblioteczne” 1973, z. 1-2.

Andrzejewska J., Edukacja czytelnicza i medialna: poradnik metodyczno-programowy dla wszystkich typów szkół i bibliotek, Warszawa 2003.

Baluch A., Czyta, nie czyta...: (o dziecku literackim), Kraków 1998.

Bestsellery – literatura popularna – odbiorcy. Empiryczne badania współczesnego czytelnictwa, pod red. A. Dymmel, Lublin 2009.

Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. D. Danek, t. 1, 2, Warszawa, 1985.

Brett D., Bajki, które leczą, przekł. H. Dankiewicz, cz. 2, Gdańsk 2003.

Brett D., Bajki, które leczą, przekł. M. Trzebiatowska, cz. 1, Gdańsk 2005.

Dunin J., Pismo zmienia świat: czytanie, lektura, czytelnictwo, Warszawa 1998.

Dunin J., Publiczność i kultura literacka, „Nowe Książki” 1996, nr 5.

Eco U., Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, tł. J. Ugniewska, Warszawa 1996.

Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pod red. A. Jakubowicz-Bryx, Bydgoszcz 2011.

Edukacja czytelnicza. Wybór konspektów, oprac. D. Grabowska, Warszawa 2003.

Frycie S., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970, Warszawa 1978.

Iwaszkiewicz J., Gawęda o książkach i czytelnikach, Warszawa 1985.

Kaniowska-Lewańska I., Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864, Warszawa 1973.

Koźmińska I., Olszewska E., Wychowanie przez czytanie, Warszawa 2010.

Kruszewska-Kudelska A., Polskie powieści dla dziewcząt po roku 1945, Wrocław 1972.

Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1914. Zarys rozwoju. Materiały, wyd. 2, Warszawa 1965.

Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, Warszawa 2002.

Lalewicz J., Socjologia komunikacji literackiej. Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury, Wrocław 1985.

Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002.

Nosek A., W przestrzeniach universum i regio, Białystok 2015.

Obszary spotkań dziecka i dorosłego w sztuce, red. M. Tyszkowa i B. Żurakowski, Warszawa-Poznań 1989.

Ong W. J, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin 1992.

Papuzińska J., Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 1996.

Papuzińska J., Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 1996.

Papuzińska J., Inicjacje literackie: problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa 1988.

Papuzińska J., Inicjacje literackie: problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa 1988.

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, pod red. B. Tylickiej i G. Leszczyńskiego, Wrocław 2002.

Słownik literatury popularnej, red. T Żabski, Wrocław 2006.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988.

Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy-gatunki-konteksty), Wrocław 2000.

Wojciechowski J., Czytelnictwo, Kraków 1999.

Zając M., Promocja książki dziecięcej: podręcznik akademicki, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

KA6_WG1 - zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

KA6_WG6 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)

KA6_UW1 - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

KA6_UK3 - posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

KA6_KR1 - dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki

Metody i kryteria oceniania:

Ze względu na zawieszenie zajęć stacjonarnych, wykłady sa zamieszczone na platformie uwb; na poczet egzaminu będą brane pod uwagę 3 zadania wykonane na platformie e-learningowej z wykładów (termin wykonania zadań do końca maja 2020 - egzamin w terminie 0). Egzamin zdalny pisemny w sesji 15 czerwca 9-10.30 (na platformie uwb, 3 zadania).

Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

Wykład 15 godz.

Wykład I 2 godz. Kultura literacka – wprowadzenie, problematyka i zakres zajęć (on-line na platformie blackboard uwb)

-czytelnictwo, zasięg czytelnictwa literatury; publiczność literacka, recepcja dzieła literackiego, obiegi literatury, kultura czytelnicza i literacka, wyznaczniki kultury czytelniczej, motywacje czytania, dawna i współczesna kultura literacka; kanon literacki; literatura czwarta – dla dzieci i młodzieży (wyznaczniki); edukacja czytelnicza w szkole; rodzaje i gatunki literackie

& J. Andrzejewska, Pojęcie kultury czytelniczej (przegląd literatury i propozycja definicji funkcjonalnej, „Roczniki Biblioteczne” 1973, z. 1-2.

& J. Wojciechowski, Czytelnictwo, Kraków 2000.

& J. Cieślikowski, Literatura czwarta. O naturze i sposobach istnienia literatury dla dzieci, „Literatura Ludowa” 1976, nr 1 lub w książce Tegoż, Literatura osobna, Wrocław 1985.

& Raport z badań czytelnictwa Polaków BN

Wykład II 2 godz. Wybrane współczesne formy kształtowania kultury literackiej wśród różnych grup odbiorców (on-line na platformie blackboard uwb)

- dyskusyjne kluby książki w Polsce i na świecie

- storytelling

- booktalking

-spotkania autorskie

Wykład III 2 godz. Kultura literacka ludzi chorych. Biblioterapia, w tym bajkoterapia (on-line na platformie blackboard uwb)

-cel i zadania biblioterapii, uczestnicy i adresaci biblioterapii, konwencja bajki terapeutycznej

-omówienie wybranych pozycji:

& I. Borecka, Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik, Warszawa 2001 (wybrane fragmenty)

& M. Molicka, Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań 2002 (tu: podrozdział Pojęcie biblioterapii ,Bajki terapeutyczne).

& M. Molicka, Mrok i jego przyjaciele, [w:] tejże, Bajki terapeutyczne dla dzieci, Poznań 1999.

9 godz. Z historii kultury literackiej oraz literatury dla dzieci i młodzieży od starożytności do współczesności (materiały dostępne także on-line na platformie blackboard uwb)

& Kaniowska-Lewańska I., Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864, Warszawa 1973.

& A. Witkowska, Literatura dla młodego odbiorcy, [w:] A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997.

& Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918. Zarys rozwoju. Materiały.

-J. Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939. Zarys monograficzny. Materiały, Warszawa 1987.

& S. Frycie, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970, Warszawa 1978.

& Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, Warszawa 2008.

& G. Leszczyński, Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010.

& Książka dziecięca 1990-2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, Warszawa 2006 (dostęp w BBC).

& Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, Warszawa 2002.

Literatura regionalna dla młodych czytelników

& Podlascy twórcy dzieciom. Wybór wierszy, wybór, opracowanie i wstęp A. Nosek, posłowie J. Leończuk, Białystok 2009.

& A. Nosek, W przestrzeniach universum i regio, Białystok 2015.

Metody dydaktyczne:

Wykłady, prezentacje, materiały multimedialne na platformie uwb

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala C1.2
Anna Nosek 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.