Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne podstawy resocjalizacji 0800-ZS1-3BAA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Kuć M., Prawne podstawy resocjalizacji, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2011.

2. Czarnomorski M., Kaliszczak M., Kusztal J., Marzec D., Elementy prawa dla pedagogów, Kraków-Częstochowa 2003.

3. Pawela S., Prawo karne wykonawcze, Wolters, Warszawa 2007.

4. Jamroz A. (red.), Wstęp do prawoznawstwa, Białystok 2007.

5. Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. APS, Warszawa 2005.

6. Urban B., Stanik J.M. (red.), Resocjalizacja, PWN, Warszawa 2007

7. Bałandynowicz A., Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2006.

8. Jaworska A. (red.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Wyd. Impuls, Kraków 2009.

9. Jasiński Z., Widelak D., Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia, Opole 2009.

10. Gajdus D., Gronowska B., Europejskie Standardy Traktowania Więźniów - rekonstrukcja standardów oraz ich znaczenie dla prawa i praktyki penitencjarnej, Toruń 1998.

11. Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk 1996.

12. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.)

13. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

14. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy,

15. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r.

( Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.)

Efekty uczenia się:

KA6_WG7 Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach w kontekście zachowań przestępczych

KA6_WK3 Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, w tym jako źródłach zachowań przestępczych

KA6_UW2 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań jako mogących służyć zapobieganiu przestępczości

KA6_UW3 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej, w tym do przeciwdziałania przestępczości

KA6_KK2 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania

i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych, w tym zapobiegania przestępczości

KA6_KO1 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki wykorzystywanej do diagnozy i profilaktyki kryminologicznej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny pytania otwarte

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w problematykę prawnych podstaw resocjalizacji

2. Miejsce aktu prawnego w hierarchii aktów prawnych i systemie prawa oraz wykładnia prawa

3. Problematyka prawa penitencjarnego: sytuacja skazanego na karę pobawienia wolności:

a) klasyfikacja skazanych,

b) prawa i obowiązki skazanych odbywających karę pozbawienia wolności,

c) środki oddziaływania penitencjarnego.

4. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – procedury postępowania wobec nieletniego, środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich

5. Readaptacja postpenitencjarna - przeciwdziałanie powrotowi sprawcy do przestępstwa i utrwalanie wyników resocjalizacji

Metody dydaktyczne:

wykład interaktywny, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:30 - 11:30, sala A209
Dominik Hryszkiewicz 48/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.