Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia instytucji resocjalizacyjnych 0800-ZS1-3HCI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Błachut J., Gaberle, K. Krajewski (red.), Kryminologia, Gdańsk 2001.

Bogucka M., Staropolskie obyczaje w XVI – XVII wieku, Warszawa 1994.

Bulenda T., Musidłowski R. (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa 2003.

Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971.

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978.

Gaberle A., Nierozłączna triada, przestępczość – przestępca – społeczeństwo, Gdańsk 2003.

Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.

Kalinowski M., Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1991.

Kuchowicz Z., Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 1975.

Kuchowicz Z., Z dziejów obyczajów polskich w wieku XVII i pierwszej połowy XVIII, warszawa 1957.

Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.

Rabinowicz L., Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa 1933.

Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000.

Świda W., Kryminologia, Warszawa 1977.

Tazbir J., Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa 1993.

Tazbir J., Święci grzesznicy i kacerze, Warszawa 1959.

Utrat- Milecki J., Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006.

Zaremska H., Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie polskim XIV – XVI wieku, Warszawa 1986.

Efekty uczenia się:

(K_W01) Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

(K_W07 )ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących miedzy mini relacjach

K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturalnych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

K_K02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na oceną

Prowadzący zajęcia informuje studentów o formie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, wskazuje wymagania techniczne konieczne do uczestnictwa w weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zakres tematów:

1.Założenia teoretyczne i znaczenie przedmiotu historii instytucji resocjalizacyjnej

2. System kar fizycznych w średniowieczu

3. Początki prawa karnego

4-5 System kar od czasów nowożytnych

6 -7 Kształtowanie się systemów penitencjarnych

8-9. Rozwój teorii i praktyki penitencjarnej w Polsce

10-11. System penitencjarny w II RP

12-13. Instytucje resocjalizacyjne w PRL-u i transformacji ustrojowej

14. Egzamin

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania: wykład, dyskusja, praca z tekstem źródłowym, prezentacja, możliwość realizacji nie więcej niż 50% zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala A209
co druga środa (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala A204
co druga środa (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala A204
Urszula Wróblewska 48/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.