Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia podmiotów sektora prywatnego 0300-PS1-2REPO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Engelhardt J., Ekonomika przedsiębiorstw, wyd. CeDeWu, Warszawa 2017

Duraj J. (red.), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Przewodnik, wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

Flis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusiewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, wyd. Difin, Warszawa 2010

Guzera K., Ekonomika przedsiębiorstw, część 3, wyd. Difin, Warszawa 2011,

Guzera K., J. Mierzejewska- Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw, część 1, wyd. Difin, Warszawa 2009

Litwińczuk H. (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. I i t II, wyd. Oficyna a WoltersKluwer business, Warszawa 2008

Mierzejewska- Majcherek J., Ekonomika przedsiębiorstw, część 2, wyd. Difin, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

Mućko P., Sokół A., Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach Europejskich, CeDeWu, Warszawa 2010,

Wąsik T.L. (red.), Ekonomika przedsiębiorstwa, wyd. Politechnika Radomska, Radom 2010, T.1,2

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

2REPR_W01-Student ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych z obszaru sektora prywatnego-P1_W01-Efekt zostanie sprawdzony na podstawie aktywności na zajęciach, udziału w dyskusji, pracy w grupie i kolokwium.

UMIEJĘTNOŚCI:

2REPR_U01-Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych oddziałujących na podmioty działające w sektorze prywatnym -P1_U01-Efekt zostanie sprawdzony na podstawie aktywności na zajęciach, udziału w dyskusji, pracy w grupie i kolokwium.

2REPR_U02-Student potrafi rozumie i potrafi właściwie analizować zjawiska gospodarcze uwzględniając ustawodawstwo oddziałujące na podmioty działające w sektorze prywatnym-P1_U08-Efekt zostanie sprawdzony na podstawie aktywności na zajęciach, udziału w dyskusji, pracy w grupie i kolokwium.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

2REPR_K01-Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę zachodzącą wewnątrz przedsiębiorstw, jak również w jego otoczeniu -P1_K01-Efekt zostanie sprawdzony na podstawie aktywności na zajęciach, udziału w dyskusji, pracy w grupie i kolokwium.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach- dopuszczalne są 2 nieobecności na ćwiczeniach. Dodatkowe nieobecności powinny być zaliczone na konsultacjach. Na ocenę końcową będzie miała wpływ aktywność studenta na zajęciach oraz uzyskany z kolokwium wynik.

Zakres tematów:

Wprowadzenie. Charakterystyka podmiotów sektora prywatnego.

Przedsiębiorca, przedsiębiorstwo – klasyfikacja, zasady prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Cykl życia przedsiębiorstwa.

Wpływ otoczenia na efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie.

Formy prawno-organizacyjne i współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw.

Tradycyjne i alternatywne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

Źródła sukcesów i niepowodzeń biznesowych - studia przypadków.

Ekonomika gospodarowania zasobami pracy.

Ekonomika majątku trwałego przedsiębiorstw.

Ekonomika majątku obrotowego przedsiębiorstw.

Ekonomika kosztów przedsiębiorstwa.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia są prowadzone z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa Studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 201
Artur Bołtromiuk 22/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.