Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza 0300-PS1-3RZA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. G. Lew, E. W. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza, CeDeWu, Warszawa 2019.

1. A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014

3. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Rachunkowość zarządcza: metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. S. Sojak, Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2017

2. E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.

3. G. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2017

4. J. Kuchmacz, B. Kurek, K. Szymczyk-Madej, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2016

5. P. Weetman, Financial and management accounting, Harlow 2016.

6. T. Wnuk-Pel, Management accounting innovation,: the Case of ABC in Poland, Łódź University Press ; Jagiellonian University Press, Łódź, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ ZE SPOSOBEM ICH WERYFIKACJI:

UMIEJĘTNOŚCI:

– 3RZA_U01: kolokwium; ocena pracy indywidualnej i zespołowej (w tym rozwiązywanie przykładów praktycznych); prace studentów poza ćwiczeniami (samodzielnie i w zespole)

– 3RZA_U02 kolokwium; aktywność w trakcie ćwiczeń; samodzielne prace studentów poza ćwiczeniami

– 3RZA_U03: kolokwium; aktywność w trakcie ćwiczeń; ocena pracy zespołowej (w tym rozwiązywanie przykładów praktycznych); prace studentów poza ćwiczeniami (samodzielnie i w zespole)

KOMPETENCJE:

– 3RZA_K01: aktywność w trakcie ćwiczeń (rozwiązywanie przykładów praktycznych, uczestnictwo w dyskusji)

– 3RZA_K02: kolokwium; aktywność w trakcie ćwiczeń (rozwiązywanie przykładów praktycznych, uczestnictwo w dyskusji); prace studentów poza ćwiczeniami (samodzielnie i w zespole)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

WARUNKIEM ZALICZENIA ĆWICZEŃ JEST OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. SZCZEGÓŁOWE FORMY ICH WERYFIKACJI SĄ NASTĘPUJĄCE:

– kolokwium - 70% możliwych do zdobycia punktów

– ocenianie ciągłe (analiza aktywności studentów przy wspólnej dyskusji, aktywność indywidualna, ocena pracy studenta realizowanej w formie e-learningu) - 10% możliwych do zdobycia punktów

– rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych w grupach (case study) w tracie ćwiczeń i poza zajęciami) - 20% możliwych do zdobycia punktów

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 55% łącznej ilości punktów uzyskanych w przedstawionych powyżej form.

NIEOBECNOŚCI:

– dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

– więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

1. Klasyfikacja kosztów z punktu widzenia różnych użytkowników informacji.

2. Zastosowanie rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych.

3. Wykorzystanie progu rentowności w zarządzaniu bieżącym.

4. Podejmowanie decyzji krótkookresowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

5. Zastosowanie nowoczesnych systemów rachunku kosztów.

6. Tworzenie budżetów operacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Samodzielne i zespołowe rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych; angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i wykonywania zadań realizowanych w formie zdalnej.

Ćwiczenia realizowane w formie stacjonarnej: 8h

Ćwiczenia realizowane w formie e-learningu: 22h

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 316
Magdalena Kuźma 15/30 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 316
Magdalena Kuźma 21/30 szczegóły
3 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 317
Magdalena Kuźma 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.