Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna 0300-ZS1-2XAEK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze wydania.

Bednarski L., Borowiecki R., Kurtys E., Analiza Ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Jerzemowska M. [red.], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2011, 2013.

Skowronek-Mielczarek, Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2008.

Cornwall, Jeffrey R.; Entrepreneurial financial management : an applied approach, Routledge, Taylor & Francis Group; London, New York , 2016

Literatura uzupełniająca:

Grzenkiewicz N., Kowalczyk J., Kusak A. Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007

Waśniewski T., Skoczylas W, Teoria i praktyka analizy finansowej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2XAEK _W01 Student ma wiedzę o: metodach analizy danych stosowanych w analizie ekonomicznej, podstawowych elementach sprawozdania finansowego oraz o narzędziach informatycznych (np. Excel) służących do analizy i prezentacji danych ekonomicznych. Ma wiedzę o zależnościach zachodzących pomiędzy składnikami: aktywów i pasywów, kosztów i przychodów przedsiębiorstwa, wpływów i wydatków środków pieniężnych oraz skali i konsekwencji zmian zachodzących w tych składnikach na ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Z1_W07

Sposób weryfikacji: ocena efektów pracy indywidualnej poprzez uczestnictwo w dyskusji, prace grupowe, kolokwium.

UMIEJĘTNOŚCI

2XAEK_U01 Potrafi ustalić funkcyjną zależność przyczynowo-skutkową pomiędzy podstawowymi kategoriami ekonomicznych pomiędzy właściwie analizować oraz osiągane wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, a także formułować wnioski co do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z1_U01

Sposób weryfikacji: ocena efektów pracy indywidualnej poprzez uczestnictwo w dyskusji, prace grupowe, kolokwium.

2XAEK_U02 Potrafi analizować i interpretować dane zawarte w elementach sprawozdania finansowego (takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych) i wskaźniki techniczno-ekonomiczne przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (np. Excel) i wykorzystywać je do oceny zmian i proponowania rozwiązań konkretnych problemów w przedsiębiorstwie. Z1_U02

Sposób weryfikacji: ocena efektów pracy indywidualnej poprzez uczestnictwo w dyskusji, prace grupowe, kolokwium.

2XAEK_U03 Potrafi zaprezentować przygotowaną ocenę kondycji firmy. Z1_U06

Sposób weryfikacji: ocena efektów pracy indywidualnej poprzez uczestnictwo w dyskusji, prace grupowe.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2XAEK_K01 Potrafi pracować w grupie przy analizowaniu konkretnych zagadnień realizowanych na ćwiczeniach i wypracować wspólne rozwiązanie zadań. Z1_K02

Sposób weryfikacji: ocena efektów pracy indywidualnej poprzez uczestnictwo w dyskusji, prace grupowe.

2XAEK_K02 Potrafi samodzielnie przygotować analizę danego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z1_K06

Sposób weryfikacji: ocena efektów pracy indywidualnej poprzez uczestnictwo w dyskusji, prace grupowe.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem podejścia do zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze).

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit, a nieprzekraczające 50% zajęć powinny być zaliczone na konsultacjach w ciągu max 2 tygodni roboczych po przerwie w uczęszczaniu na zajęcia. Nieobecność powyżej 50% dyskwalifikuje studenta z ubiegania się o zaliczenie przedmiotu.

Na ocenę z ćwiczeń składają się następujące elementy:

70% oceny stanowi kolokwium z zadań (przy czym musi być zaliczone na min.45%):

25% zaliczenie prac prac grupowych wykonywanych na zajęciach i platformie

5% aktywność.

Łączna wymagana liczba punktów do zaliczenia wynosi 50,1%

Zakres tematów:

1. Praktyczne zastosowanie metod wykorzystywanych w analizie ekonomicznej w zadaniach.

2. Analiza i ocena sytuacji majątkowej, kapitałowej i kapitałowo-majątkowej z uwzględnieniem analizy wstępnej i wskaźnikowej danych zawartych w bilansie i informacji dodatkowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel - interpretacja uzyskanych wyników. Kapitał obrotowy netto na przykładzie danych finansowych konkretnego podmiotu.

3. Analiza przychodów, kosztów i wyniku finansowego prowadzonej działalności na przykładzie danych finansowych konkretnego podmiotu

4. Analiza wskaźnikowa kondycji firmy: płynność, rentowność, zadłużenie, sprawność działania

5. Zaliczenie ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy grupowej i przygotowania w formie wypowiedzi ustnej lub pracy pisemnej analizy i oceny danego odcinka działalności przedsiębiorstwa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 207
Anna Grześ 29/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 133
Anna Grześ 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.