Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość 0300-EN1-3XRFS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 121, poz. 591.

2. B. Gierba,W. Gos, S. Hońko, B. Jakubiak, I. Kowalczyk, A. Szczęsna., Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, SKwP, Warszawa 2018.

3. P. Szczypa (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa, CeDeWu, Warszawa 2018.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. M. Hass-Symotiuk (red.), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa : od jego powstania do likwidacji,Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

2. B. Nita (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF, Wolters Kluwer,Warszwa 2019.

3. B. Bek-Gaik i in., Rachunkowość: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

4. G. K. Świderska (red.), Zrozumieć sprawozdanie finansowe , Difin, Warszawa 2018.

5. J. Godlewska, T. Fołta, Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT. Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2018.

6. B. Elliott, J. Elliott, Financial accounting and reporting, http://www.koledza.lv/best/download/biblioteka/Financial_Accounting.pdf

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ ZE SPOSOBEM ICH WERYFIKACJI:

UMIEJĘTNOŚCI:

– 3XRFS_U01: kolokwium; ocena pracy indywidualnej i zespołowej (rozwiązywanie przykładów praktycznych - case study księgowe)

– 3XRFS_U02: kolokwium; ocena pracy indywidualnej i zespołowej (rozwiązywanie przykładów praktycznych - case study księgowe); aktywność w trakcie ćwiczeń (w tym uczestnictwo w dyskusji)

KOMPETENCJE:

– 3XRFS_K01: aktywność w trakcie ćwiczeń (rozwiązywanie przykładów praktycznych, uczestnictwo w dyskusji)

– 3XRFS_K02: kolokwium; aktywność w trakcie ćwiczeń (rozwiązywanie przykładów praktycznych, uczestnictwo w dyskusji)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

WARUNKIEM ZALICZENIA ĆWICZEŃ JEST OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. SZCZEGÓŁOWE FORMY ICH WERYFIKACJI SĄ NASTĘPUJĄCE:

– kolokwium - 60% możliwych do zdobycia punktów

– rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych w grupach - case study księgowe (samodzielna praca studentów w tracie ćwiczeń i poza zajęciami) - 20% możliwych do zdobycia punktów

– ocenianie ciągłe (analiza aktywności studentów przy wspólnej dyskusji, aktywność indywidualna, ocena pracy studenta realizowanej w formie e-learningu) - 20% możliwych do zdobycia punktów

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 60% łącznej ilości punktów uzyskanych w przedstawionych powyżej form.

NIEOBECNOŚCI:

– dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

– więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

1. Ewidencja i wycena innych środków pieniężnych i papierów wartościowych.

2. Ewidencja i wycena rozrachunków, roszczeń i funduszy specjalnych.

3. Szczegółowe zasady wyceny aktywów trwałych.

4. Ewidencja i wycena towarów w hurcie i detalu.

5. Koszty i przychody w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego.

6. Podatek odroczony – istota i zasady ustalania.

7. Ewidencja kapitałów (funduszy) własnych.

8. Elementy i zasady ustalania wyniku finansowego. Obligatoryjny i fakultatywny podział wyniku finansowego.

9. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Metody dydaktyczne:

Samodzielne i zespołowe rozwiązywanie zadań oraz przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych (w tym praktyczne case study); angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach, w tym wykonywanie zadań realizowanych w formie zdalnej; wykorzystanie metody przypadków.

Ćwiczenia realizowane w formie stacjonarnej: 4,5h

Ćwiczenia realizowane w formie e-learningu: 13,5h

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 204
Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk, Magdalena Kuźma 25/ szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 204
Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk, Magdalena Kuźma 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.