Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo mediów i internetu 0700-PS5-4PSPHP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Wygłoszenie referatu na temat wskazany przez prowadzącego zajęcia. Udział w dyskusji moderowanej oraz aktywność podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenia na podstawie aktywności wykazanej na zajęciach, wygłoszenie referatu na temat wskazany przez prowadzącego zajęcia.

Zakres tematów:

Prawa i obowiązki dziennikarzy.

Wolność prasy i jej ograniczenia w świetle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konstytucji RP.

Rejestracja dzienników i czasopism. Tytuł prasowy i jego ochrona.

Sprostowanie prasowe.

Internet a prasa.

Prawo prasy do informacji. Dostęp do informacji publicznej.

Działalność prasy a ochrona danych osobowych.

Naruszenie dóbr osobistych osób publicznych przez media.

Sprawozdawczość sądowa a ochrona danych osobowych i wizerunku uczestników postępowań sądowych.

Granice dozwolonej krytyki prasowej działalności osób pełniących funkcje publiczne. Prawo prasy do satyry i karykatury a ochrona dobrego imienia osób publicznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną,analiza poglądów przedstawicieli doktryny i orzecznictwa sądowego, dyskusja moderowana.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 15:30, sala 213
Magdalena Kropiwnicka, Przemysław Alkowski 18/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.