Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii nauk społecznych 0800-S1-2YGJH
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010.

Krajewska A., Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.) Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko 2010.

Krajewska A., Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia. Trans Humana, Białystok 2001.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa 1999.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa 2000.

Muszyński H., Metodologiczne vademecum badacza pedagoga, Poznań 2018.

Palka S., Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk, 2006.

Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010.

Pilch T. Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, „Żak” Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa, 2004.

Cohen L., Manion L., Research Methods in Education, London-New York, Routledge, 1996.

Ostrowska U., Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, „Impuls”, Kraków 2000.

Palka S., Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Kraków 2018

Pieter J., Zarys metodologii pracy naukowej, PWN, Warszawa 1971.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008.

Efekty uczenia się:

1 - Wyjaśnia znaczenie podstawowych terminów metodologicznych (sposób weryfikacji: aktywność podczas zajęć - punkty); K_W02.

2 – Posługuje się przypisami w konwencji niemieckiej (sposób weryfikacji: wykonanie ćwiczenia – punkty); K_U10.

3 -.Przedstawia własny projekt badawczy, określa przedmiot i cele badań, układ problemów, zmienne (sposób weryfikacji: przygotowanie projektu– punkty); K_U05, K_U10.

4 - Opisuje i rozróżnia metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach ilościowych (sposób weryfikacji: aktywność podczas zajęć - punkty);

K_W12; K_UO5.

5 - Przedstawia analizę i interpretację rozkładu zmiennych charakteryzujących procesy i zjawiska społeczne na podstawie wskaźników struktury, ich graficzny obraz, formułuje wnioski dla praktyki i kierunki dalszych badań (sposób weryfikacji: wykonanie ćwiczenia – punkty); K_U05.

6 – Porównuje podstawowe cechy badań ilościowych i jakościowych w pedagogice (sposób weryfikacji: aktywność podczas zajęć - punkty); K_U10.

7 – Posiada świadomość etycznego wymiaru badań pedagogicznych oraz odpowiedzialności badacza (sposób weryfikacji: kolokwium pisemne); K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

• Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie wyników punktowych uzyskanych przez studenta za aktywność i wykonanie ćwiczeń przedmiotowych:

7 ½ - 8 ½ dst; 9-10 dst+; 10 ½ -11 ½ db; 12-13 db+; 14 bdb

• 50% nieobecności nieusprawiedliwionych podczas ćwiczeń kwalifikuje do ich niezaliczenia.

Zakres tematów:

1 Omówienie zakładanych efektów kształcenia z przedmiotu Podstawy metodologii badań społecznych, literatury przedmiotu i określenie sposobów oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji nabywanych w toku zajęć. Analiza zagadnień ogólnometodologicznych – wyjaśnienie znaczenia podstawowych terminów stosowanych w metodologii badań społecznych.

2 Pojęcie, rodzaje, funkcje i znaczenie teorii w badaniach społecznych. Warsztat naukowy badacza – ćwiczenie z budowy przypisu bibliograficznego.

3 Etapy postępowania w badaniach naukowych. Pojęcie, rodzaje i właściwości problemów i hipotez badawczych, zmiennych i wskaźników. Formułowanie przykładów. Uszczegółowianie zmiennych i wskaźników.

4 Analiza i krytyczna ocena przedstawionego projektu badawczego, wskazywanie zalet i błędów. Opracowanie własnego projektu badawczego

5 Metody, techniki i narzędzia badawcze w badaniach ilościowych – pojęcie, rodzaje, wady i zalety. Budowa narzędzia badawczego. Wskaźniki a narzędzia badawcze. Przedstawienie propozycji narzędzia badawczego do własnego projektu badawczego.

6 Prezentacja materiału empirycznego. Analiza i interpretacja danych w tabeli na podstawie wskaźników procentowych, określanie związków, formułowanie wniosków i postulatów. Przedstawienie graficznego obrazu danych empirycznych.

7 Podstawowe cechy badań ilościowych i jakościowych – porównanie. Możliwości i ograniczenia stosowania metod ilościowych i jakościowych w badaniach społecznych.

8 Repetytorium.

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące, problemowe, dyskusja, metody praktyczne, praca z tekstem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 8:30 - 10:00, sala B225
Anna Krajewska 26/ szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala B225
Anna Krajewska 25/ szczegóły
3 co drugi wtorek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala B225
Anna Krajewska 23/ szczegóły
4 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala B225
Marta Kowalczuk-Walędziak 22/ szczegóły
5 co druga środa (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala B123
Alina Szwarc 23/ szczegóły
6 co druga środa (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala B123
Alina Szwarc 25/ szczegóły
7 co druga środa (parzyste), 12:00 - 13:30, sala B123
Alina Szwarc 18/ szczegóły
8 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala B224
Walentyna Wróblewska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.