Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii nauk społecznych 0800-S1-2YGJH
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010.

Krajewska A., Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.) Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko 2010.

Krajewska A., Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia. Trans Humana, Białystok 2001.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa 1999.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa 2000.

Palka S., Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk, 2006.

Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010.

Pilch T. Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, „Żak” Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa, 2004.

Cohen L., Manion L., Research Methods in Education, London-New York, Routledge, 1996.

Ostrowska U., Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, „Impuls”, Kraków 2000.

Pieter J., Zarys metodologii pracy naukowej, PWN, Warszawa 1971.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008.

Efekty uczenia się:

1- Opisuje pedagogikę jako naukę, jej miejsce w strukturze nauk (sposób weryfikacji: kolokwium pisemne); K_W02.

2 - Wyjaśnia znaczenie podstawowych terminów metodologicznych (sposób weryfikacji: kolokwium pisemne); K_W02.

3 - Opisuje rodzaje teorii pedagogicznych, ich funkcje i znaczenie w badaniach ilościowych (sposób weryfikacji: kolokwium pisemne); K_W12.

4 - Wymienia i charakteryzuje elementy projektu badawczego w badaniach ilościowych,(sposób weryfikacji: kolokwium pisemne); K_W12.

5 – Wymienia i opisuje podstawowe cechy badań ilościowych i jakościowych w pedagogice (sposób weryfikacji: kolokwium pisemne); K_W12.

6 – Posiada świadomość etycznego wymiaru badań pedagogicznych oraz odpowiedzialności badacza (sposób weryfikacji: kolokwium pisemne); K_K06.

K_K08.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów – kolokwium pisemne na ocenę (pytania problemowe, wyjaśnij pojęcie i podaj przykład);

51% punktów uzyskanych przez studenta z zaliczenia wykładu jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej.

50% nieobecności nieusprawiedliwionych podczas wykładów kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1 Pojęcie, funkcje, kryteria klasyfikacji i struktura nauki. Pedagogika jako nauka społeczna. Pojęcie metody, metodologii nauk i metodologii badań społecznych. Pojęcie badań naukowych. Poznanie naukowe a poznanie potoczne. Typy badań pedagogicznych wg M. Łobockiego, T. Bauman i T. Pilcha, S. Palki.

2 Metody ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych. Ranga teorii w badaniach ilościowych. Pojęcie i funkcje teorii w badaniach społecznych. Warsztat naukowy badacza. Sporządzanie przypisów (konwencja brytyjska i niemiecka) i bibliografii.

3 Etapy badania naukowego a etapy postępowania w badaniach społecznych. Istota, rodzaje i właściwości problemów i hipotez badawczych. Procedura formułowania problemów badawczych. Pojęcie i rodzaje zmiennych i wskaźników.

4 Elementy projektu badawczego w badaniach ilościowych. Prezentacja przykładu projektu badawczego. Układ problemów i hipotez badawczych a struktura pracy promocyjnej. Układ i zawartość poszczególnych części w relacji z badań. Analiza najczęściej popełnianych błędów.

5 Metoda, technika i narzędzia badawcze w badaniach ilościowych. Budowa narzędzia badawczego. Badania ilościowe i pomiar w naukach społecznych. Podstawowe pojęcia statystyki. Istota i właściwości pomiaru.

6 Rodzaje skal pomiarowych.Prezentacja materiału empirycznego. Budowa tabel i wykresów. Analiza i interpretacja rozkładu zmiennej jakościowej lub ilościowej na podstawie wskaźników struktury. Formułowanie wniosków z badań i postulatów.

7 Metody jakościowe w badaniach społecznych. Cechy, proces i warunki poprawności badania jakościowego. Podstawowe cechy badań ilościowych i jakościowych – różnice.

8 Możliwości i ograniczenia stosowania metod ilościowych i jakościowych w badaniach społecznych. Etyczny wymiar badań.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala A204
Anna Krajewska 96/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala A204
Anna Krajewska 84/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.