Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo finansów publicznych - 4 rok 0700-PS5-4SEMXPFP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006

2) Brzeziński B., i Olesińska A. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2017.

3) Ruśkowski E. (red.), Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa finansowego, Siedlce 2002

4) Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego, Warszawa 2010, t. II.

5) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010

2) Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

3) Ruśkowski E., Salachna J.M., Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014

4) Ziembiński Z., Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa finansowego (prawa finansów publicznych) - K_W08

Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_W12

Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami - K_W13

Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

Umiejętności:

Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U04

Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności w dziedzinie prawa finansowego (prawa finansów publicznych), uwzględniając jego związek z innym gałęziami prawa, tj. wymiar interdyscyplinarny. K_K06

Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U07

Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - K_U09

Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

Kompetencje społeczne:

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03

Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zaliczenie seminarium nastąpi w formie zdalnej. Na ocenę końcową będzie miało wpływ szereg elementów. Między innymi: recenzja wybranej pracy dyplomowej, prezentacja wyboru tematu pracy magisterskiej, przedstawienie planu pracy wraz z odrębną bibliografią.

Skala ocen od 2 do 5.

Zakres tematów:

1. Cele, istota i znaczenie pracy dyplomowej (magisterskiej)

2. Znaczenie zajęć proseminaryjnych i promotora w przygotowaniu pracy magisterskiej.

3. Zasady przeprowadzania obrony pracy magisterskiej.

4. Wybrane metodologiczne aspekty przygotowania pracy dyplomowej. Wybrane przykłady obronionych prac.

5. Metodyka przygotowywania pracy magisterskiej (zajęcia indywidualne ze studentem).

6. Ustna prezentacja przez studenta wybranej problematyki (tematu) pracy dyplomowej oraz uzasadnienie tego wyboru.

Metody dydaktyczne:

Krótkie prelekcje prowadzącego zajęcia wprowadzające w omawianą tematykę. Analiza postępów samodzielnej pracy studentów

Właściwe dla seminarium, konsultacje oraz kontakt online (w czasie rzeczywistym) z uczestnikami seminarium z użyciem stosownych komunikatorów, przekazywanie prowadzącemu wszelkich prac/zadań pisemnych z użyciem systemu USOS i poczty uniwersyteckiej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 12:45 - 14:15, sala 219
Sławomir Presnarowicz 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.