Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole 0800-PIWN1-2GOO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Szuman S. Sztuka dziecka, W-wa 1990

Popek S., Aktywność twórcza dzieci, W-wa 1988

Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym,W-wa 1990

Red. Wiesława Limont i Kamilli Nielek – Zawadzkiej „Dylematy edukacji artystycznej” oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006

Stanisław Popek „Człowiek jako jednostka twórcza” Wydawnictwo UMCS Lubli 2003

Uzupełniająca:

E. Nęcka „Psychologia twórczości” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2001

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk 2004

Misiurska A., Kalendarz plastyczny, W-wa1993

Krzysztof J. Szmidt „Pedagogika twórczości” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2005

Susan I. Buchalter „Terapia sztuką” Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2006

Ewelina J. Konieczna „Arteterapia w teorii i praktyce” Impuls, Kraków 2003

Red. Lidia Kataryńczuk –Mania „ W kręgu edukacji artystycznej i terapii” PWSZ Głogów 2006

Hans Belding „Antropologia obrazu” UNIVERSITAS Kraków 2007 Jan Młodkowski „Aktywność wizualna człowieka” PWN Warszawa 1998

Stanisław Popek „Barwa i psychika” Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2003

Włodzimierz Pastuszak „Trzy spojrzenia na barwę” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Krystyna Sztuka „Psychologia dla artystów” t. I i II, WSP, Częstochowa 2003

Red. Lidia Kataryńczuk –Mania „ W kręgu edukacji artystycznej i terapii” PWSZ Głogów 2006

Krystyna Sztuka „Psychologia dla artystów” t. I i II, WSP, Częstochowa 2003

John Chaffee „Potęga twórczego myślenia” Diogenes, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

W14 - Ma podstawowa wiedze o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych.

W16 - Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej.

U04 - Potrafi samodzielnie zdobywać wiedze i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z rożnych źródeł i nowoczesnych technologii.

U11 - Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

U16 - Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizacje celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.

K07 - Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnego kolokwium bez oceny, sprawdzającego umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy U04, U11, U13 na min. 50% możliwych do uzyskania punktów.

Egzamin ustny sprawdzający planowane efekty kształcenia dotyczące sfery wiedzy W14, W16 i umiejętności U04, U11, U13, polegający na referowaniu trzech losowo wybranych zagadnień.

Sprawdzane na egzaminie efekty kształcenia będą ocenione jako:

1. dostateczne – przy bardzo dobrej odpowiedzi dot. jednego zagadnienia (min.80%) i ogólnej znajomości drugiego (min.50%) - ocena dostateczna (3,0)

2. więcej niż dostateczne – przy bardzo dobrej odpowiedzi dot. jednego zagadnienia (min.80%) i ogólnej znajomości dwóch pozostałych (min.50% każde) - ocena dostateczna plus (3,5)

3. dobre – przy bardzo dobrej odpowiedzi dot. dwóch zagadnień (min. 80 % każde) lub dość dobrej znajomości trzeciego (65-75% każde) - ocena dobra (4,0)

4. więcej niż dobre – przy bardzo dobrej odpowiedzi dot. trzech zagadnień (min. 80 %) - ocena dobra plus (4,5)

bardzo dobre – przy wyczerpującej odpowiedzi dot. trzech zagadnień (90-100 %) - ocena bardzo dobra (5,0)

Zakres tematów:

Planowanie pracy dydaktycznej – opracowanie konspektu zajęć, analiza programów nauczania.

Wprowadzenie do języka sztuk plastycznych z zakresu m.in. kompozycji plastycznej, środków plastycznego wyrazu, technik plastycznych itp.

Zastosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Fazy rozwoju twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

Rola placówek pozaszkolnych (muzea, galerie sztuki, domy kultury) w edukacji przez sztukę i do sztuki.

Wzajemne oddziaływanie sztuk plastycznych, teatru i muzyki.

Wpływ zmieniających się standardów społecznych na kształtowanie się roli sztuki we współczesnej edukacji.

Twórczość w ujęciu egalitarnym jako czynnik podstawowy w edukacji artystycznej, mający wpływ na rozwój osobowości uczniów.

Współczesne kody kultury i komunikat obrazkowy jako kluczowe wyzwanie dla nauczycieli sztuki; konieczność zapoznawania z językiem popkultury i „rozkodowywanie” współczesnego komunikatu wizualnego.

Tradycyjne i aktywizujące metody nauczania plastyki.

Różnice w doborze treści programowych pomiędzy pracą z dzieckiem utalentowanym i takim , które nie posiada manualnych predyspozycji.

Rozwój emocjonalno –intelektualny osobowości dziecka w kontekście wpływu twórczego nauczania.

Wybrane zagadnienia Arteterapii.

Technika i technologia jako elementy wspierające edukację artystyczną i narzędzia usprawniające osoby bez predyspozycji manualnych do czynności związanych z aktem twórczym.

Podstawowe zagadnienia związane z psychofizjologią widzenia pozwalające „rozumieć” anomalie wynikające z percepcji komunikatu wizualnego.

Budowa dzieła plastycznego; alfabet środków wyrazu artystycznego, teoria barw, kompozycja, iluzja przestrzeni jako wiedza konieczna w realizacji działań związanych z edukacją artystyczną.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, zajęcia praktyczne, metody waloryzacyjne – impresyjna i ekspresyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 17:10 - 18:40, sala A6
Dorota Świdzińska 54/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.