Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna 380-SS1-1PSS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł. Gdańsk: GWP, 1997.

Cialdini, R.B. Wywieranie wpływu na innych. Gdańsk: GWP, 2002.

Gilovich, T., Ross, L. Najmądrzejszy w pokoju. Gdańsk: Smak Słowa, 2017

Kenrick, D.T., Neuberg, Cialdini, R. B. Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP, 2002.

Wojciszke, B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar, 2002.

Wojciszke, B. (2012). Psychologia społeczna. Warszawa: Wyd. Scholar

Efekty uczenia się:

Student ma ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych; zna wybrane koncepcje społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej KA6_WG3,

Student jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń funkcjonowania społecznego człowieka w świetle teorii naukowych KA6_WG4,

Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych oraz zachodzących między nimi relacjami KA6_WG5,

Student zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania KA6_WG6,

Student zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem społecznym ludzi; rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania społecznego jednostki KA6_WG8,

Student jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny psychologii społecznej wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań KA6_WK4,

Student potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji KA6_UW1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Pozytywna ocena z egzaminu wynika ze spełnienia następujących warunków:

1. Pozytywnie oceniony test wiedzy - test wielokrotnego wyboru, 51% punktów uzyskanych przez studenta z testu jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z przedmiotu

Zakres tematów:

1.Przedmiot i miejsce psychologii społecznej wśród innych nauk społecznych. Psychologia społeczna a problemy społeczne. Proces badawczy w psychologii społecznej. Problemy etyczne w badaniach psychologicznych.

2.Wiedza o świecie społecznym – sposób umysłowego odzwierciedlania świata społecznego. Naiwny realizm, iluzja obiektywizmu, błąd fałszywej powszechności, efekt pierwszego wrażenia, samospełniające się proroctwo. Heurystyka zakotwiczenia, dostępności, błąd konfirmacji.

3.Jak ludzie wyjaśniają i szukają przyczyn – teorie atrybucji, zniekształcenie atrybucyjne.

4.Dysonans poznawczy. Istota, sposoby redukcji dysonansu. Dysonans poznaczy a obraz siebie. Zaangażowanie a motywacja wewnętrzna.

5.Konformizm i uległość.

6.Atrakcyjność interpersonalna. Motywacja afiliacyjna. Przyciąganie: efekt bliskości i efekt ekspozycji. Atrakcyjność fizyczna. Rola podobieństwa w atrakcyjności interpersonalnej.

7.Pojęcie Ja – samowiedza, samoregulacja. Samoocena a skuteczność działania, wyuczona bezradność.

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala A209
Małgorzata Niesiobędzka 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.