Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka przestrzenna 330-ES1-1GPZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

2. T. Bajerowski (red), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego, Olsztyn 2003.

3. Z. Ziobrowski, S. Kozłowski i J. Jeżak Vademecum gospodarki przestrzennej, pod red., Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2005.

4. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki przestrzennej. T.I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,

Białystok, 1997.

5. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, T.III, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,

Białystok 1999.

6. L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura społeczna, T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu w

Białymstoku, Białystok 2004.

7. L. Kupiec, T. Truskolaski, A. Gołębiowska,, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura techniczna. T. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późń. zm.)

9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

11. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.)

12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).

13. Ustawa z dnia 7lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.).

14. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.

Efekty uczenia się:

1GPZ _W01 - Student ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne,

w tym gospodarki przestrzennej - EI_W01 (prezentacje, dyskusja)

1GPZ_W02 - Student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących struktury i instytucje

gospodarcze i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źr6dlach, naturze, zmianach i sposobach działania w procesie

gospodarowania przestrzenią. - EI _W07 (prezentacje, dyskusja, studia przypadków, zadania)

1GPZ _U01 - Student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (m.in. prawnymi, moralnymi) w celu

rozwiązywania problemów z zakresu nauk ekonomicznych - EI _UO5

(prezentacje, dyskusja, studia przypadków, zadania))

1GPZ_U02 - Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu

nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac - EI

_UO9 (prezentacje, dyskusja, studia przypadków, zadania)

1GPZ _K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę

procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie w zakresie gospodarki przestrzennej - EI _KO1 (prezentacje, dyskusja, studia przypadków, zadania)

Metody i kryteria oceniania:

Część przedmiotu realizowana w formie stacjonarnej:

• ćwiczenia: zaliczenie na ocenę: (test i / lub prezentacja) oraz za aktywność studenta na zajęciach (dyskusja, rozwiązywanie zadań, studia przypadków)

Część przedmiotu realizowana w formie e-zajęć:

• ćwiczenia – zaliczenie na ocenę, system punktowy – wykonanie aktywności z wykorzystaniem platformy edukacyjnej (case study, samodzielna analiza literatury przedmiotu); zaliczenie: testy, w tym ogólna ocena za sumę uzyskanych punktów w tym: 50-60%=3.0, 61-70%=3.5; 71-80%=4.0; 81-90%=4.5; 91-100%=5.0 )

W przypadku ćwiczeń tylko w sali: Ocena końcowa wystawiana na podstawie zdobytych punktów, w tym: 50-60%=3.0, 61-70%=3.5; 71-80%=4.0; 81-90%=4.5; 91-100%=5.0 )

W przypadku systemu mieszanego: Ocena końcowa: ćwiczenia - średnia ważona (Waga kryteriów: ocena z zajęć stacjonarnych – 70%, e-learning – 30%. Osoby biorące aktywny udział w dyskusji na zajęciach i wyróżniające się w rozwiązywaniu zadań mogą uzyskać ocenę końcową wyższą o pół stopnia.

Zakres tematów:

1. Rozwój społeczny – gospodarczy. Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie rozwoju społeczno – gospodarczego.

2. Wybrane teorie lokalizacji w gospodarce przestrzennej

3. Terytorialna organizacja państwa i społeczeństwa.

4. Regiony jako przedmioty badań gospodarki przestrzennej. Polityka regionalna w gospodarce przestrzennej – studium przypadku.

5. Aspekty lokalizacji i osadnictwa w gospodarce przestrzennej. Polityka miejska.

6. Polityka przestrzenna i planowanie przestrzenne. Rewitalizacja.

7. Rozwój i rozmieszczenie infrastruktury społeczno – gospodarczej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: prezentacje, dyskusja, rozwiązywanie zadań, studia przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 317
Tomasz Dębowski 23/25 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 304
Tomasz Dębowski 25/25 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 317
Tomasz Dębowski 23/25 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 317
Tomasz Dębowski 25/25 szczegóły
5 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 301
Tomasz Dębowski 24/25 szczegóły
6 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 318
Anna Busłowska 25/25 szczegóły
7 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 133
Anna Busłowska 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.