Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne 330-PS1-1POA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. LexisNexis, Warszawa 2010.

2. Postępowanie sądowoadministracyjne, T. Woś, wyd. LexiNexis 2010

3. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. TNOiK, Toruń 2005.

W związku z sytuacją spowodowaną covid-19 dopuszcza się uzupełniające korzystanie przez studenta z materiałów dostępnych w internecie, bazach prawniczych w tym dostępnych komentarzy do Kodeksu postępowania administracyjnego.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę o naukach prawnych, w tym o ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk społecznych- KA6_WG1

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych - KA6_WG5

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania - KA6_WG6

Umiejętności:

- potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zdarzeń prawnych - KA6_UW1

- potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych - KA6_UW2

- potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu prawa w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej - KA6_UW5

- potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i prawa do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania - KA6_UW7

- potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespołach ekonomiczno-prawnych - KA6_UO2

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - KA6_UU1

Metody weryfikacji efektów uczenia się: samokontrola, rozwiązywanie zadań na platformie e-learningowej, egzamin pisemny lub egzamin pisemny w formie zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym w formie testu lub egzaminem pisemnym w formie zdalnej polegającym na rozwiązaniu testu na platformie Blackboard.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wykonanie przez studenta aktywności na platformie.

Kryterium zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie określonej liczby punktów.

Zakres tematów:

Omawiana problematyka:

I. Zagadnienia wstępne: 2

- pojęcie postępowania administracyjnego

- pojęcie prawa postępowania administracyjnego,

- rodzaje postępowań administracyjnych,

- funkcje postępowań administracyjnych,

II. Podmioty postępowania administracyjnego:

-organ administracji publicznej wg KPA,

-organy wyższego stopnia,

-strona postępowania,

- współuczestnictwo stron w postępowaniu administracyjnym

-podmioty na prawach strony,

-inni uczestnicy.

2

III. Właściwość ogólna i szczególna organów prowadzących postępowanie:

- pojęcie i rodzaje właściwości,

- zasady określania właściwości rzeczowej,

- zasady określania właściwości miejscowej,

- zasady określania właściwości funkcjonalnej,

- spory o właściwość,

- spory kompetencyjne,

- wyłączenia organów,

- wyłączenia pracowników.

2

IV. Wszczęcie postępowania:

- zasady wszczynania postępowania z urzędu,

- wszczęcie postępowania na żądanie strony,

- wymogi formalne podania w sprawie administracyjnej,

- skutki niedochowania wymogów formalnych,

- postępowanie z podaniami wniesionymi do organu niewłaściwego.

2

V. Zasady ogólne postępowania administracyjnego:

- praworządności

- prawdy obiektywnej

- wyważania interesów

- pogłębiania zaufania do działań organów

- informowania

- czynnego udziału stron w postępowania

- przekonywania

- ekonomiki procesowej

- nakłaniania do ugody

- pisemności

- dwuinstancyjności

- trwałości decyzji

- sądowej kontroli decyzji administracyjnych

- oficjalności

2

VI. Czynności organu prowadzącego postępowanie:

- załatwianie spraw,

- doręczanie pism,

- wezwania,

- terminy,

- protokołowanie i adnotacje,

- udostępnianie akt stronom.

2

VII. Postępowanie dowodowe:

- pojęcie i zasady prowadzenia,

- środki dowodowe i ich rodzaje,

- domniemania i uprawdopodobnienia,

- notoria,

- omówienie środków dowodowych kodeksowych i pozakodeksowych,

- uprawnienia, jakie przysługują stronie w trakcie prowadzonego postępowania dowodowego

- rozprawa administracyjna.

2

VIII. Przeszkody procesowe rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty: 2

- obowiązek współdziałania z innym organem, jego zasady i tryb,

- zawieszenie postępowania,

- bezprzedmiotowość i umorzenie postępowania.

IX. Zakończenie postępowania – decyzja administracyjna:

- cechy przesądzające o istnieniu i obowiązywaniu decyzji,

- wymogi formalne decyzji,

- uzasadnienie,

- wykonalność decyzji nieostatecznych i rygor ich natychmiastowej wykonalności, uzupełnianie,

- prostowanie i wyjaśnianie decyzji.

2

X. Ugoda administracyjna – dopuszczalność i tryb zawierania.

2

XI. c.d. Postanowienia: w kwestiach incydentalnych.

- postanowienia w kwestiach incydentalnych,

- postanowienia końcowe

XII. Weryfikacja rozstrzygnięć administracyjnych w toku instancji:

- pojęcie środków prawnych i ich rodzaje,

- istota odwołania – jego dewolutywność i suspensywność,

- podmioty uprawnione do odwołania,

- organy odwoławcze,

- warunki dopuszczalności,

- tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań,

- uprawnienia orzecznicze organów odwoławczych i ich ograniczenia,

- zażalenia i tryb ich rozpatrywania.

2

XIII. Wznowienie postępowania administracyjnego – istota, przesłanki, przebieg i rodzaje rozstrzygnięć oraz ich skutki. 2

XIV. Stwierdzenie nieważności decyzji – istota, przesłanki, przebieg i rodzaje rozstrzygnięć oraz ich skutki.

XV. Pozostałe przypadki wzruszania ostatecznych decyzji administracyjnych i postanowień.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem dyskusji, wykład prowadzony w formie zdalnej, e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 311
Krzysztof Teszner 51/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.