Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka 450-ZS2-1LOG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2010

2. Chaberek M.: Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Wyd. Uniw.

Gdańskiego, Gdańsk 2002.

3. Coyle J.J., Bardi E. J., Langley Jr C. J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2010

4. Ciesielski: Logistyka w strategiach firm. PWN, Warszawa 1999

5. Skowronek Cz.; Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw.

Wyd. Helion, Gliwice 2007

2. Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa. PWE, Warszawa 2005

3. Pfohl H.Ch.; Systemy logistyczne; Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia / Wiedza / Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy

KA7_WG1 / ma rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, ich miejscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk / S2A_W01

KA7_WG3 /posiada pogłębioną wiedzę o wybranych relacjach zachodzących między organizacjami w skali krajowej i międzynarodowej oraz międzykulturowej / S2A_W03

KA7_WG4 / ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych istniejących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych / S2A_W04

Efekty kształcenia / Kompetencje społeczne/ Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy

KA7_K03 / wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej / S2A_K07

KA7_KR1/ potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, etycznymi, zawodowymi, itp.) w celu rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania, ma rozszerzoną umiejętność w posługiwaniu się tymi normami w obszarze zarządzania organizacjami / S2A_U05

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie egzaminu końcowego na podstawie testu obejmującego materiał z wykładu w formie tradycyjnej i e-learningowej.

Podstawa podejścia do egzaminu końcowego zaliczenie wykładów w formie e-learningu na podstawie testu (zalicza min. 51% możliwych do uzyskania punków) i uzyskanie co co najmniej oceny dostatecznej z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Historia (etymologia) słowa logistyka

2. Etapy rozwoju logistyki

3. Triada pojęć logistyka, zarządzanie logistyczne, systemy logistyczne

4. Logistyka a strategia konkurencyjności

5. Zarządzanie w obiektach, łańcuch logistyczny

6. Infrastruktura procesów logistycznych

7. Elementy obsługi klienta

8. Przygotowywanie zamówień oraz systemy informacji

9. Automatyczna identyfikacja towarów

10. Logistyczny system transportu

11.Logistyka w sferze produkcji

12. Logistyka w sferze dystrybucji

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzony w formie tradycyjnej (12 h) i learningu (3h).

Wykład z prezentacją multimedialną połączony z dyskusją i tematycznymi

filmami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 205
Anna Śleszyńska-Świderska 48/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.