Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA - gramatyka praktyczna 2 0400-AH1-2PGR
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

B.D. Graver, Advanced English Practice, Oxford University Press, Oxford, 1990

H. Gethin, Grammar in Context, Thomas Nelson and Sons Ltd., Hong Kong, 1992

S.Chalker, A Student’s Englih Grammar Book, Longman, 1996

R. Quirk, S. Greenbaum, A University Grammar of English, Longman, 1997

M. Swan, Practical English Usage, Oxford University Press, Oxford, 1991

L.G. Alexander, Longman English Grammar, Longman, New York, 1989

F. V. Bywater, A Proficiency Course in English Grammar, Thomas Nelson and Sons Ltd., Hong Kong, 1990

R.Macpherson, English for Writers and Translators, PWN, Warszawa, 1996

Thomson & Martinet, A Practical English Grammar, Oxford University Press, Oxford, 2009

J. Steer, K. Carlisi, The Advanced Grammar Book, Heinle & Heinle Publishers, Illinois, 1991

A. Capel, W. Shark, Objective Proficiency, Cambrigde, 2003.

Efekty uczenia się:

K_W13

K_W04

K_W02

K_U09

K_U08

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Podstawą OCENY NA ZALICZENIE jest liczba punktów z obowiązkowych i punktowanych zadań: testów i zadań pisemnych. Suma punktów powyżej 60% z wszystkich ocenianych testów kwalifikuje studenta do otrzymania zaliczenia dając mu odpowiednio: 60%-74% - 3 / 75% - 82% - 4 / 83% - 100% - 5.

Studenci muszą zaliczyć na min. 60% każdy z testów. Mają możliwość poprawy testu jeden raz w wyznaczonym terminie.

Obecność na zajęciach – student ma prawo opuścić dwa zajęcia w semestrze.

Zakres tematów:

Semestr

1. Zdania współrzędnie złożone /Struktura zdania współrzędnie złożonego / Użycie spójników / Koordynacja zdań podrzędnych i mniejszych elementów zdaniu /Ograniczenia koordynacji; przykłady błędów

2. Zdania podrzędnie złożone /Składniowe i semantyczne funkcje zdań podrzędnie złożonych: zdania rzeczownikowe ; zdania przysłówkowe; zdania porównawcze

3. Użycie trybu łączącego (the „subjuncive” / putative “should”)

4. Apozycja w zdaniu - różnice pomiędzy zdaniami apozycyjnymi a innymi rodzajami zdań podrzędnych

5. Zdania podrzędne względne (defining, non-defining) – użycie zaimków względnych

6. Komplementacja czasownika – wzory czasownikowe – użycie zdań podrzędnych, imiesłowów i form bezokolicznikowych

1. Komplementacja czasownika

2. Zdania warunkowe

• Czasy gramatyczne w zdaniach warunkowych i odniesienie do czasu rzeczywistego

• Typy zdań warunkowych: 0, 1 , 2 3, tryb mieszany

• Emfatyczne użycie czasowników "will/ would" ,"should" w zdaniach warunkowych

• Inwersja w zdaniach warunkowych

• Zdania warunkowe w strukturze mowy zależnej

3. Mowa zależna

• Szyk zdań oznajmujących i pytających

• Następstwo czasów i inne zmiany

• Użycie trybu łączącego w mowie zależnej

• Czasowniki modalne

• Konstrukcje bezokolicznikowe

• Czasowniki wprowadzające mowę zależną / zdania wielokrotnie złożone; zwroty emfatyczne

4. Strona bierna

5. Inwersja / Inwersja gramatyczna / Inwersja stylistyczna

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, prezentacje wybranych zagadnień

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 9
Anna Dziok-Łazarecka 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.