Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budowanie sylabusów przedmiotowych 0400-DS3-2BSP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej:

M. S. Knowles, E. F. Holton III, R. A. Swansona, Edukacja dorosłych, Warszawa: PWN, 2009.

M. Kostera, Agnieszka Rosiak, Nauczyciel akademicki: zajęcia dydaktyczne: jak je prowadzić, by…, Gdańsk 2008.

Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny pod red. M/. Wójcickiej, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Doktorant, który zaliczył przedmiot:

1. zna podstawowe zasady skutecznej pracy dydaktycznej z ludźmi dorosłymi (SD_W04);

sposób weryfikacji: pisemne zaliczenie;

2. zna zasady sprawnego komunikowania się w procesie edukacyjnym i umie je wykorzystać (SD_W04, SD_U07);

sposób weryfikacji: prezentacja, pisemne zaliczenie;

3. zna zasady doboru metod, form pracy, środków dydaktycznych i sposobu oceny osiągnięć odpowiednio do zakładanych celów kształcenia (SD_W03, SD_W04);

sposób weryfikacji: konspekt, pisemne zaliczenie;

4. potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematyki zajęć (SD_U01, SD_U04);

sposób weryfikacji: aktywność na zajęciach, prezentacja;

5. potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązania lub zanalizowania problemu dydaktycznego (SD_U01, SD_U07);

sposób weryfikacji: konspekt, dyskusje na zajęciach;

6. ma świadomość konieczności uczenia się przez całe życie, roli samokształcenia (SD_K01);

sposób weryfikacji: dyskusje na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie każdego 5-godz. przedmiotu na podstawie aktywności, prezentacji i/lub pisemnego testu (szczegółowe wymagania określa prowadzący)

Zakres tematów:

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Nowoczesne metody i techniki pracy nauczyciela akademickiego.

2. Komunikowanie się w dyskursie akademickim.

3. Planowanie procesu dydaktycznego w szkole wyższej.

4. Weryfikacja efektów kształcenia w szkole wyższej.

5. Budowanie sylabusów przedmiotowych.

6. Nauczanie e-learningowe.

7. Podstawy prawne kształcenia w szkole wyższej.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje (na podstawie literatury, materiałów przygotowanych przez prowadzącego i uczestników zajęć) z elementami warsztatów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 15:30, sala 152
Robert Szymula 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.