Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka 380-DS5-1GND
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.

Kruszewski K.(red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

Kupisiewicz Cz., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. „ŻAK”, Warszawa 2003.

Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2002.

Literatura uzupełniająca:

Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w kontekście zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wyd. Akad. ŻAK,

Warszawa 2015.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Difin, Warszawa 2011.

Karpińska A., Szwarc A. (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa

2014.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Dydaktyka akademicka - wybrane obszary badawcze, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Zińczuk M. (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Wyd. Adam Marszałek,

Toruń 2016.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk Karol (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam

Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Wyd. UwB, Białystok 2019.

Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie – ujęcie z perspektywy podmiotu, Trans Humana, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

W01: ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu kształcenia(jego elementów, tj. cele, treści kształcenia, zasady, metody, formy

organizacji, środki dydaktyczne oraz osiągnięcia szkolne) – (konwersacja, dyskusja, test dydaktyczny)

W02:zna podstawowe teorie dotyczące uczenia się i nauczania (behawioralne, humanistyczne, konstruktywistyczne), rozumie znaczenie

teorii dla procesu kształcenia - (konwersacja, dyskusja, test dydaktyczny)

K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego; dokonuje samooceny własnych kompetencji dydaktycznych i ustawicznie je doskonali, samodzielnie wyznacza kierunki

własnego rozwoju i kształcenia – (obserwacja studentów podczas wykładów, konwersacja ze studentami, ocena zachowania, postaw

wobec poruszanych problemów edukacyjnych)

K02:wykazuje chęć do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w

realizacji indywidualnych i zespołowych działań edukacyjnych–(obserwacja studentów podczas wykładów, konwersacja ze studentami,

ocena zachowania, postaw wobec poruszanych problemów edukacyjnych)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu pisemnego składającego się z różnorodnych zadań, przy czym 51% punktów uzyskanych przez studenta jest

niezbędne do otrzymania oceny pozytywnej z egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń oraz

zadowalająca frekwencja na wykładach (dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność - bez konieczności zaliczania - w wymiarze

10% sumarycznej liczby godzin wykładowych, tj. 3-4 godziny)

Zakres tematów:

1.Dydaktyka jako nauka

(etymologia, geneza i znaczenie nazwy „dydaktyka”, przemiany dydaktyki jako nauki, 3 nurty myślenia o dydaktyce, dydaktyka w systemie

nauk, struktura nauk dydaktycznych: dydaktyki szczegółowe, subdyscypliny dydaktyki ogólnej, przedmiot badań, zadania i funkcje

dydaktyki, literatura przedmiotu),

2. Uczenie się jako podstawowe pojęcie dydaktyczne (analiza definicji pojęcia „uczenie się”, cechy uczenia się, analiza procesu uczenia

się w świetle wybranych dyscyplin naukowych,

3.Teorie uczenia się - 3 szkoły uczenia się: behawioralna, poznawcza, humanistyczna; prawidłowości procesu uczenia się, rodzajeuczenia się)

4. Cele kształcenia

(pojęcie i rodzaje celów, konstytutywne cechy celów kształcenia, charakterystyczne właściwości szczegółowych celów dydaktycznych –

koncepcja Ch. Gallowaya)

5. Treści kształcenia

(pojęcie treści kształcenia, 3 układy odniesienia wobec treści kształcenia, czynniki determinujące dobór treści, pedagogiczne teorie

doboru treści kształcenia)

6. Kierunki zmian w treściach kształcenia – perspektywa ontodydaktyczna

(krytyka treści jako punkt wyjścia do ich zmiany, tendencje reform programowych, 3 prawa nauczyciela wobec treści kształcenia)

7. Zasady kształcenia

(sposoby rozumienia pojęcia „zasada”, procedury stanowienia systemów zasad kształcenia, charakterystyka podstawowych zasad

dydaktycznych i wynikające z nich reguły)

8. Metody kształcenia

(pojęcie i istota metod kształcenia, kryteria doboru, rys historyczny rozwoju metod, wybrane klasyfikacje metod, nowoczesne metody

dydaktyczne jako sposób aktywizacji uczestników procesu edukacyjnego).

9. Charakterystyka klasycznych metod kształcenia

(metody oglądowe, metody praktyczne, metody oparte na słowie: funkcje języka w edukacji, sztuka wykładania, sztuka zadawania pytań,

sztuka dyskutowania)

10. Formy organizacyjne kształcenia

(pojęcie form organizacyjnych i ich miejsce w systemie kształcenia, klasyfikacja form organizacyjnych, charakterystyka 3 struktur

osobowych: nauczania zbiorowego, pracy grupowej, nauczania jednostkowego)

11. Indywidualizacja kształcenia

(poszukiwanie rozwiązań zmierzających do podwyższenia efektywności kształcenia)

12.Osiągnięcia i niepowodzenia szkolne

(powodzenia i niepowodzenia dydaktyczne, rozmiary i rodzaje niepowodzeń edukacyjnych, przyczyny niepowodzeń dydaktycznych,

koncepcje zapobiegania niepowodzeniom dydaktycznym, skutki niepowodzeń)

13. Potrzeba rekonstrukcji dydaktyki ogólnej

(3 nurty myślenia o dydaktyce, kierunki rozwoju dydaktyki, problemy badawcze we współczesnej dydaktyce, egzemplifikacja

dydaktycznego myślenia i działania, twórcy polskiej dydaktyki)

14. Ewaluacja efektów kształcenia

Metody dydaktyczne:

wykład, pokaz, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:15 - 11:45, sala C02
Anna Karpińska 109/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.