Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wychowania 380-RS5-1HWY
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Literatura podstawowa

1. Bobrowska - Nowak W., Historia wychowania przedszkolnego, WSiP, Warszawa 1978.

2. Bobrowska - Nowak W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, cz. I i II, WSiP, Warszawa 1978.

3. Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. I i II, PWN, Warszawa 1965.

4. Historia wychowania XX wieku, red. J. Miąso, t. I i II, PWN, Warszawa 1980.

5. Historia wychowania. Skrypt dla studentów dziennych i zaocznych, red. J. Hellwig,Poznań1994

6. Kot S: Historia wychowania, t.I i II, Wydawnictwo ,,Żak”, Warszawa 1994.

7. Kurdybacha Ł.: Pisma wybrane t. I-III, PWN, Warszawa 1976.

8. Litak S, Draus J, Terlecki R., Historia wychowania, t. 1, 2, WAM, Kraków 2004.

9. Możdżeń S., Zarys historii wychowania, cz. I - III, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1993.

10. Wołoszyn S., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, PWN, Warszawa1964.

11. Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej do roku 1795, PWN, Warszawa 1964.

2. Literatura uzupełniająca

1. Komaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1988.

2. Marrou H., Historia wychowania w starożytności, PIW, Warszawa 1969.

3. Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetu, Warszawa 1963.

4. Bentkowski J., Rzeczpospolite uczonych żaków i wagantów, Warszawa 1987.

5. Roszko J., Collegium Maius i jego lokatorzy, Kraków 1983.

6. Barycz H., Dzieje nauki w Polsce w epoce Odrodzenia, Warszawa 1957.

7. Tazbir J., Reformacja – kontrreformacja – tolerancja, Wrocław 1999.

8. Kizwalter T., Ludzie i idee oświecenia, Warszawa 1987.

9. Słowiński L., Odważni mądrością, Poznań 1988.

10. Teofilewicz L., Działalność KEN w województwie podlaskim, Warszawa 1971.

11. Kryńska E.J., Wróblewska U., Szarkowska A., Dąbrowska J. Patriotyzm a wychowanie, Białystok 2009

3. Materiały źródłowe

1. Konarski S., Pisma pedagogiczne, red. B. Suchodolski, Wrocław 1955.

2. Materiały do ćwiczeń z historii wychowania, wybór: S. Kot, Warszawa 1994.

3. Teksty źródłowe do dziejów wychowania, wybór: S. Możdźeń /8 tomów/, Kielce 1993.

4. Szkoły eksperymentalne w świecie 1900 - 1960, red. W. Okoń, Warszawa 1964.

5. Źródła do dziejów myśli pedagogicznej, t. I - XI, Wrocław 1956 - 1969.

6. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, oprac. S. Wołoszyn /3 tomy/, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

KA7_WG7, Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych podejść do problemów osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, nieprzystosowanych społecznie (podmiotowość autonomia, samostanowienie, jakość życia) i wynikających z nich implikacji społecznych i edukacyjnych (edukacja włączająca, integracyjna, specjalna)

KA7_UW2, Potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne –ukazujące ich powiązanie z rożnymi obszarami pedagogiki specjalnej i innych nauk społecznych oraz humanistycznych i medycznych

KA7_KK2, Docenia tradycję i dorobek badań w zakresie pedagogiki specjalnej oraz rozumie potrzebę ich kontynuacji poszerzania o nowe obszary i procedury badawcze

KA7_KR4 Charakteryzuje się poszanowaniem kultury języka

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie:

- zaliczenie końcowe ćwiczeń na ocenę (forma pisemna)

- obecności na ćwiczeniach (dopuszczalna jest jedna nieobecność)

-51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej

- 50% nieobecności nieusprawiedliwionych podczas ćwiczeń kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu

- student podpisuje się w protokole, potwierdzając znajomość uzyskanej oceny

Zakres tematów:

1. Historia wychowania - cele, zadania, przedmiot

2. Wychowanie i szkolnictwo w starożytnym Rzymie. Poglądy M. F. Kwintyliana

3. Poglądy pedagogiczne przedstawicieli renesansu

4. Wartość pedagogiki John'a Locke'a

5. Działalność i znaczenie Komisji Edukacji Narodowej

6. Sytuacja oświaty polskiej w okresie zaborów

7. zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania: dyskusja, pogadanka, praca z tekstem źródłowym, metoda projektu, problemowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 10:15 - 11:45, sala C2.3
Agnieszka Suplicka 14/ szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 13:45 - 15:15, sala C2.3
Agnieszka Suplicka 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.