Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński cz.2 350-HS1-1LAC2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Wojtczak-Szyszkowski, Roma clarissima urbium. Język łaciński dla studentów kierunków historycznych i flologicznych, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

- Norajr Ter-Grigorian Disco linguam Latinam. Podręcznik języka łacińsego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 200

- L. Gołębiowska, A. Pawłowska, U. Tylicka, Quid scientia sine usu? Ćwiczenia z języka łacińskiego dla studentów prawa i innych kierunków humanistycznych, Białystok 2007

- K. Kumaniecki, Słownik łacińsko –polski, Warszawa 1974

- J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005

- J. Sondel , Słownik łacińsko - polski dla prawników i historyków, Kraków 1997

- L. Winniczuk, Mały słownik polsko - łaciński, Warszawa 1994

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacinskiego, Warszawa 1978

Efekty uczenia się:

Absolwent:

zna i rozumie

– podstawową terminologię łacińską z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, które studiuje - ocena aktywności w trakcie zajęć

– struktury gramatyczne i słownictwo umożliwiające rozumienie tekstów autorów rzymskich i wybranych autorów nowożytnych piszących po łacinie - ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium,

– sentencje, przysłowia, zwroty łacińskie funkcjonujące we współczesnym świecie oraz ich kontekst - ocena aktywności w trakcie zajęć

potrafi:

– rozpoznać formy morfologiczne i charakterystyczne dla łaciny konstrukcje składniowe oraz dokonać transformacji gramatycznych - ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium

– dokonać samodzielnego przekładu na język polski łacińskiego tekstu, korzystając ze słownika łacińsko-polskiego, oddając w przekładzie ogólny charakter i funkcję tłumaczonego tekstu - ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium

– wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu kultury antycznej do sporządzenia przekładu - ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium

– wymienić wyrazy pochodzenia łacińskiego funkcjonujące jako terminy w różnych dziedzinach nauki oraz wyjaśnić etymologię wyrazów w językach nowożytnych, opierając się na leksyce łacińskiej - ocena aktywności w trakcie zajęć

–w określonych sytuacjach, znając kontekst, umiejętnie wykorzystać sentencje, przysłowia, zwroty łacińskie - ocena aktywności w trakcie zajęć

-- pracować w zespole pełniąc różne role - ocena aktywności w trakcie zajęć, wykonywanie ćwiczeń i tłumaczeń w grupach na zajęciach

jest gotów:

– docenić ponadczasową wartość antyku i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy - ocena aktywności w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

-regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze; pozostałe trzeba albo usprawiedliwić albo zaliczyć ustnie),

- napisanie testów zaliczeniowych zdalnie za pomocą poczty UwB na ocenę pozytywną,

- zaliczenie ustne 20 sentencji łacińskich w semestrze letnim

- wykazanie się umiejętnością poprawnego czytania

- aktywność na zajęciach,

- praca własna studenta.

Zakres tematów:

1. Accusativus duplex.

2. Przymiotniki III deklinacji.

3. Przegląd zaimków wskazujących: ille, illa, illud; ipse, ipsa, ipsum; iste, ista, istud; hic, haec, hoc. Ablativus temporis.

4.Indicativus imperfecti activi czasowników I – IV koniugacji. Składnia nazw miast.

5. Indicativus futuri I activi czasowników I – IV koniugacji.

6. Czas teraźniejszy czasowników czterech koniugacji w stronie biernej.

7. Indicativus imperfecti et futuri I passivi. Ablativus auctoris et Ablativus rei efficientis.

8. Stopniowanie przymiotników: regularne, nieregularne i opisowe.

9. Ablativus comparationis et Genetivus partitivus.

10. Adverbia - tworzenie i stopniowanie przysłówków. Participium praesentis activi.

11. Deklinacja IV i V rzeczowników.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- elementy wykładu,

- praca z tekstem,

- ćwiczenia leksykalno-gramatyczne,

- praca w grupach i indywidualna

- konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:20 - 12:50, sala 121
Alina Pawłowska 19/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:40 - 11:10, sala 121
Alina Pawłowska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.