Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA - gramatyka praktyczna 1 340-AH1-1PGR
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 48
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

F. V. Bywater. 1969. A Proficiency Course in English.Hodder and Stoughton.

H. Gethin. 1983. Grammar in Context. Proficiency Level English. Collins ELT.

B. D. Graver. 1999. Advanced English Practice. OUP.

R. Quirk, S. Greenbaum, G.Leech, J. Svartvik. 2010. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman.

M. Swan. 2005. Practical English Usage. OUP.

A. J. Thomson, A. V. Martinet. 2000. A Practical English Grammar. OUP.

Efekty uczenia się:

EK – Wiedza

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki z tematyki objętej kursem -KA6_WG1

EK – Umiejętności

Student posiada umiejętności językowe na poziomie zapewniającym komunikowanie się w kraju nauczanego języka, w kontaktach z

użytkownikami tego języka. Potrafi wypowiadać się dość płynnie, spontanicznie, używając właściwych sformułowań. - KA6_UW4 ,KA6_UK4, KA6_UK5

EK – Kompetencje

Student potrafi pracować w grupie, podejmować decyzje, negocjować, identyfikować i rozstrzygać problemy. - KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu (ocena) jest uzyskanie przez studenta min.60% ze wszystkich testów łącznie. Nie

przewiduje się terminów poprawkowych.

Studenci, którzy nie uzyskają wymaganego minimum mają prawo do jednego testu poprawkowego w przedostatnim tygodniu przed sesją

egzaminacyjną, który obejmie materiał całego kursu pod warunkiem, że uczęszczali na zajęcia. Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy

uzyskać min. 60% z tego testu. Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w testach

będą rozpatrywane indywidualnie.

Oceny:

60 – 74% = 3, 75 – 82% = 4, 93 – 100% = 5

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zakres tematów:

1.Podstawowe pojęcia gramatyczne i terminologia;

2. Czasy gramatyczne (omówienie, rodzaje czasowników, formy osobowe i bezosobowe, zmiany w pisowni form ciągłych i przeszłych,

czasowniki nieregularne, użycie czasów w zdaniach czasowych i warunkowych, przysłówki w zdaniach czasowych);

3.Modalność (modalne czasowniki posiłkowe, prawdopodobieństwo, przymus, spekulacja oraz inne zastosowania);

4.Przyimki (wybrane przyimki czasu i miejsca, wyrażenia przyimkowe);

5.Rzeczowniki (rodzaje rzeczowników, liczba i rodzaj gramatyczny, dopełniacz saksoński, funkcja przymiotnikowa rzeczownika);

6. Przedimki;

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna i grupowa, prezentacje, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 1B
Alicja Lisowska 17/ szczegóły
2 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 1D
Magdalena Łapińska 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.