Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstwa 0300-PS1-2RFPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Szczęsny (red.), Finanse firmy, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012.

2. M. Bojańczyk, Finanse przedsiębiorstwa , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.

3. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

2RFPR-U01: potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych (P1-U01);

2RFPR-U02: potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych (P1-U02);

2RFPR-U03:potrafi w stopniu podstawowym przewidywać konkretne procesy i zjawiska ekonomiczne z uwzględnieniem obowiązującego ustawodawstwa (P1-U03);

2RFPR-U04: posługuje się w stopniu podstawowym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania problemów gospodarczych (P1-U04);

2RFPR-U05: potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i prawa w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (P1-U05);

2RFPR-U06: rozumie i analizuje w stopniu podstawowym zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo (P1-U06);

2RFPR-U07: potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i prawa do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania (P1-U07);

2RFPR-U08:rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo (P1-U08);

2RFPR-U09: potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowania prac (P1-U09);

2RFPR-U010: potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych (P1-U010);

2RFPR-K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (P1-K01);

2RFPR-K02: potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

(P1-K02);

2RFPR-K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu (P1-K03);

2RFPR-K04: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społecznogospodarczym i wykonywaniem zawodu

(P1-K04);

2RFPR-K05: jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne

(P1-K05);

2RFPR-K06: potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

(P1-K06);

2RFPR-K07: wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej

(P1-K07).

Sposoby weryfikacji:

kolokwium: 2RFPR-U01, 2RFPR-U04, 2RFPR-U06, 2RFPR-U07, 2RFPR-U08, 2RFPR-K06;

rozwiązywanie case study, praca w grupie, zadania na platformie: 2RFPR-U02, 2RFPR-U03, 2RFPR-U04, 2RFPR-U05, 2RFPR-U06, 2RFPR-U07, 2RFPR-U08, 2RFPR-U09, 2RFPR-U10, 2RFPR-K02, 2RFPR-K03, 2RFPR-K04, 2RFPR-K05, 2RFPR-K06, 2RFPR-K07;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to: kolokwium (70%), aktywność na zajęciach i platformie, prezentacja multimedialna, rozwiązywanie przykładów praktycznych w grupach (case study) (30%).

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 60% łącznej ilości punktów uzyskanych w przedstawionych form.

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach (w przypadku 30h ćwiczeń lub jedna w przypadku 15 h ćwiczeń);

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Zasoby przedsiębiorstwa i ich struktura

2. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw

3. Wartość pieniądza w czasie

4. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych

5. Praktyczne aspekty kształtowania struktury kapitału

6. Finansowe zarządzanie majątkiem obrotowym

7. Strategie podatkowe przedsiębiorstw

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych - wykorzystanie metody przypadków (case study).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 303
Magda Wiśniewska-Kuźma 22/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.