Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy socjologiczne w coachingu i pracy trenera 0500-SS1-3CPT
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. S. Thorpe, J. Clifford, Podręcznik coachingu, Poznań 2017

2. M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Kraków 2009

3. B. Kożusznik, Wpływ społeczny w organizacji, Warszawa 2005

4. Mądre i pożyteczne. Jak psychologia pomaga żyć, Kielce 2016

5. J. Starr, Podręcznik coachingu, Warszawa 2015

6. M. Montana Czarnawska, Tajniki dialogu, Warszawa 1997

7. J. Stewart, Mosty zamiast murów, Warszawa 2007

8. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2013

9. E. Aronson, Człowiek-istota społeczna, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

1. STUDENT ma wiedzę na temat kulturowych, społecznych i instytucjonalnych uwarunkowań procesów komunikacyjnych K_W10

sposób weryfikacji: kolokwium zaliczeniowe

2. ma wiedzę o mechanizmach poznawczych komunikacji społecznej i kulturowej K_W14

sposób weryfikacji: kolokwium zaliczeniowe

3. zna teorie psychologiczne podstawowych czynności poznawczych i procesów komunikacyjnych K_W18

sposób weryfikacji: kolokwium zaliczeniowe

4. posługuje się terminologią, pojęciami i teoriami specyficznymi dla dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki K_U01

sposób weryfikacji: praca w grupie; dyskusja podczas zajęć; zadania praktyczne

5. ma umiejętność analizy zmiennych psychologicznych w przebiegu procesów poznawczych i komunikacyjnych K_U12

sposób weryfikacji: aktywność podczas zajęć; praca w małych grupach

6. posługuje się różnorodnymi kodami w komunikacji społecznej i międzykulturowej K_U14

sposób weryfikacji: przygotowanie i prezentacja referatu

7. potrafi współdziałać w grupach oraz interdyscyplinarnych zespołach badawczych, przyjmując w nich różne role K_K03

sposób weryfikacji: praca w małych grupach podczas zajęć

8. dobiera właściwe metody służące do rozwiązania zadań praktycznych – poznawczych i komunikacyjnych K_K04

sposób weryfikacji: praca w małych grupach

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie:

a) Obecności na zajęciach, która jest obowiązkowa. Dopuszcza się 2 nieobecności. Większą liczbę nieobecności trzeba zaliczyć u prowadzącej w ciągu 1 tygodnia od nieobecności. Zaliczenie odbywa się na dyżurze i polega na wykazaniu się znajomością i rozumieniem zadanych na dane zajęcia tekstów. Opuszczenie ponad 5 zajęć skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń.

b) Wejściówek: krótkiego, pisemnego sprawdzenia znajomości tekstów obowiązkowych. Zaplanowano wejściówkę na każdych ćwiczeniach. Za każdą wejściówkę student może otrzymać 1,5 pkt. Nie zaliczenie wejściówki powoduje utratę 1,5 punktu.

c) Prezentacji: Podczas warsztatów każdy student ma obowiązek wykonania i przedstawienia prezentacji:

• prezentacja jest przygotowywana z tekstów obowiązkowych oraz dobranych przez studentów; materiały dobrane przez studentów mogą mieć charakter publicystyczny oraz www;

• studenci są zobowiązani do wykorzystania źródeł internetowych;

• studenci są zobowiązani do wykorzystania łącznie co najmniej 3 materiałów dodatkowych;

• materiały dobrane przez studentów są obowiązkowym elementem prezentacji, ich celem jest przedstawienie omawianych zagadnień w praktyce;

• czas trwania wypowiedzi nie powinien przekraczać 15/20 minut;

• pamiętaj o podaniu bibliografii!

Za prezentację student może otrzymać maksymalnie 15 punktów, na liczbę punktów wpływają:

- treść: czy w prezentacji wykorzystano najważniejsze pojęcia/zagadnienia poruszone w materiałach od prowadzącej (0-5),

- dobór materiałów własnych (adekwatność i różnorodność doboru materiału) (0-5),

- komunikacja: czy prezentacja została przedstawiona w sposób czytelny i ciekawy dla słuchaczy, czy osoba referująca była komunikatywna, czy prezentacja nie była czytana, czy konspekt prezentuje najważniejsze treści, w sposób zrozumiały i atrakcyjny dla odbiorcy (0-5);

d) Pracy na zajęciach: podczas warsztatów studenci wykonają różne prace samodzielne/w grupie. Każda praca zostanie oceniona, różna będzie liczba punktów za poszczególne ćwiczenia. Maksymalnie do zdobycia 15 pkt. Na zajęciach studenci będą wykonywać wiele prac warsztatowych. Proszę każdego studenta o założenie własnej teczki/koszulki na materiały ćwiczeniowe.

e) Kolokwium – w ramach kolokwium studenci dostaną do rozwiązania test + case study

Maksymalnie można uzyskać 60 punktów.

Punktacja końcowa:

punkty ocena

poniżej i 30 niedostateczna

31-35 dostateczna

36-40 dostateczna plus

41-45 dobra

46-50 dobra plus

51-60 bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Co to jest coaching?

2. O przydatności wiedzy socjologicznej w coachingu. Wprowadzenie

3. Wpływ grupy na proces uczenia. Facylitacja, inhibitacja społeczna

4. Patrzyłeś, ale nie obserwowałeś – o sztuce obserwacji

5. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć….o sztuce komunikacji socjologicznie

6. Konformizm – między wrogiem a przyjacielem

7. Yes, you can! O sztuce manipulacji

8. Zajęcia praktyczne

Metody dydaktyczne:

burza mózgów, case study, projekcja filmów, dyskusja, praca w grupie, prezentacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Emilia Kramkowska 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.