Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium 3 sem. 400-ES1-2PSE
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura zalecana:

Dudziak A, Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005.

Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

- student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz metody i narzędzia badań ekonomicznych wraz z podstawową literaturą (KP6_WG1),

- posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, potrafi je definiować oraz zna zależności występujące między nimi (KP6_WG2),

- wykorzystuje posiadaną wiedzę do opisu zależności społeczno - ekonomicznych (KP6_UW5),

- samodzielnie pozyskuje, przetwarza, analizuje, interpretuje dane statystyczne i informacje rynkowe ( KP6_UW8),

- rozumie teksty ekonomiczne ( KP6_UW9),

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z wykorzystaniem kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu (KP6_UK5),

- wykazuje umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych (KP6_KK2),

- jest przygotowany do prowadzenia badań z zakresu problemów ekonomiczno – społecznych i samodzielnego poszukiwania rozwiązań tych problemów (KP6_KK3),

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na postawie oceny zrealizowanego zadania: wykonanej mini pracy dyplomowej na wybrany przez studenta temat zgodnie z wymogami technicznymi.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne przedmiotu:

I. METODOLOGIA PISANIA PRACY

- praca dyplomowa (istota, kryteria oceny, obrona);

- podstawowe stadia tworzenia pracy;

- wybór tematu i tytułu pracy;

- naukowość pracy dyplomowej;

- postawienie celu badań;

- problem badawczy;

- postawienie tezy (hipoteza);

- wybór i interpretacja wskaźników

II. METODA BADAŃ

- pojęcie metody badań;

- najczęściej stosowane metody badawcze;

- techniki badawcze;

- narzędzia badawcze;

III. PODSTAWOWE ZASADY KONSTRUKCJI PRAC NAUKOWYCH

- struktura tekstu pracy naukowej;

- wstęp;

- rozwinięcie treści;

- zakończenie

IV. ŹRÓDŁA INFORMACJI NAUKOWEJ

- klasyfikacja literatury naukowej;

- literatura źródłowa;

- ogólne zasady korzystania z katalogów i zasobów bibliotecznych;

- katalogi czasopism;

- katalogi i bibliografia;

- zbieranie materiałów;

- poszukiwanie źródeł informacji;

- ocena i selekcja zebranych materiałów;

- czytanie literatury i sporządzanie notatek;

- zasady korzystania z Internetu;

- dostępne bazy danych;

V. TECHNIKA PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

- forma, styl i język pracy;

- tytuł pracy dyplomowej;

- strona tytułowa;

- spis treści;

- struktura części teoretycznej;

- definicja pojęć;

- akapity, znaki;

- rozdziały, podrozdziały;

- cytaty, skróty

VI. FORMA PRACY DYPLOMOWEJ

- struktura zakończenia

- redakcja notek bibliograficznych (różne przypadki - przykłady);

- przypisy i odnośniki (odsyłacze):

- tradycyjny model;

- harwardzki model;

- podstawowe zasady stosowania modelu tradycyjnego oraz modelu Harwardzkiego

VII. TABELE I WYKRESY W PRACY

- formy tabel;

- numerowanie i tytułowanie tabel;

- struktura tabel;

- analiza danych w tabelach;

- wykresy, diagramy, schematy i rysunki;

- interpretacja danych z tabel i wykresów

VIII. STRUKTURA PRACY. BIBLIOGRAFIA

- aneks;

- spisy tabel i rysunków;

- wykaz literatury;

- redagowanie bibliografii;

- tradycyjny i harwardzki opis literatury;

- omówienie przykładów oraz błędów najczęściej występujących w pracach dyplomowych

IX. PRZYGOTOWANIE REFERATU I PREZENTACJI

- rodzaje referatów;

- ogólne zasady opracowywania referatów;

- technika wygłaszania referatów;

- dyskusja po wygłoszeniu referatu;

- przygotowanie materiałów poglądowych

X. WYBÓR TEMATU REFERATÓW. SFORMUŁOWANIE TYTUŁU

XI. PRZYGOTOWANIE I PRZEDSTAWIENIE PLANU PRACY

XII. WYBÓR I PRZESTUDIOWANIE LITERATURY PODSTAWOWEJ I DODDATKOWEJ

XIII. OMAWIANIE PRZEDSTAWIANYCH REFERATÓW W GRUPACH

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia wymagają czynnego uczestnictwa studentów, w tym: wspólnego omawiania zagadnień oraz prezentowanie referatów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 10:10 - 11:40, sala 401
co drugi czwartek (parzyste), 13:30 - 15:00, sala 402
Barbara Roszkowska-Mądra 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.