Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktorskie 270-NPS3-1SEMNP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, ZYSK I S-KA, Poznań 2001.

2. K. Pujer, Przygotowywanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Exante Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2019.

oraz literatura wskazana/ustalona z promotorem z zakresu przedmiotu rozprawy doktorskiej i innych elementów Indywidualnego Planu Badawczego.

Efekty uczenia się:

Umiejętności, absolwent potrafi:

- prowadzić rzetelne badania stanowiące wkłąd w rozwój dziedziny nauk społecznych, w tym: - uzasadniać podjęcie tematu badawczego, wskazać przedmiot badań, problem oraz cele; -adekwatnie do problemu i przedmiotu badań określić zestaw technik i narzędzi do wykorzystania w pracy naukowej; - dokonać interpretacji osiągniętych wyników oraz określić ich znaczenie - SDNS_UW02; sposób weryfikacji: ocena postępów przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Badawczego lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej;

- dokonać analizy wybranych koncepcji naukowych w dziedzinie nauk społecznych oraz poddać je krytyce w odniesieniu do rzeczywistości społeczno-kulturowej, gospodarczej i prawnej - SDNS_UW03; sposób weryfikacji: ocena postępów przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Badawczego lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej;

- napisać tekst spełniający merytoryczne i formalne wymogi publikacji naukowej i zgłosić go do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez MNiSzW, lub w monografii naukowej - SDNS_UW04; sposób weryfikacji: ocena postępów przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Badawczego lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej;

- przygotować i zaprezentować publicznie wyniki swoich badań naukowych, w tym w formie utrwalonej (publikacje naukowe) - SDNS_UK02; sposób weryfikacji: ocena postępów przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Badawczego lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej;

- poprowadzić dyskusję na istotne tematy związane z rozwojem człowieka oraz funkcjonowaniem gospodarki i społeczeństwa - SDNS_UK03; sposób weryfikacji: ocena postępów przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Badawczego lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej;

- dobierać argumenty, dane statystyczne, idee/koncepcje ze światowego dorobku nauko społecznych, aby prezentować wybrane obszary badawcze; uczestniczyć w dyskusji nad wybranymi problemami współczesnego świata zarówno ze specjalistami, jak i innymi rozmówcami - SDNS_UK04; sposób weryfikacji: ocena postępów przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Badawczego lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- podjęcia krytyki aktualnego stanu wiedzy przy wykorzystaniu porównań elementów różnych teorii naukowych w dziedzinie nauk społecznych - SDNS_KK01; sposób weryfikacji: ocena postępów przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Badawczego lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej;

- przyjęcia postawy krytycznej wobec własnej pracy badawczej; jest w stanie poszukiwać sposobów doskonalenia warsztatu badawczego - SDNS_KK02; sposób weryfikacji: ocena postępów przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Badawczego lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej;

- wypełniania badacza i nauczyciela: prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej zgodnie z zasadami; ma poczucie odpowiedzialności za własne działania oraz rozumie konsekwencje upowszechniania wyników badań - SDNS_KO01; sposób weryfikacji: ocena postępów przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Badawczego lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej;

- działania na rzecz interesu publicznego; ma świadomość społecznej roli uczonego i nauczyciela akademickiego - SDNS_KO02; sposób weryfikacji: ocena postępów przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Badawczego lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej;

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; jest gotów do wykazania się przedsiębiorczością w działalności badawczej - SDNS_KO03; sposób weryfikacji: ocena postępów przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Badawczego lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej;

- podjęcia badań w sposób obiektywny, zgodnie z zasadami dobrych praktyk, bez ulegania naciskom grup interesu - SDNS_KR01; sposób weryfikacji: ocena postępów przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Badawczego lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Analiza bieżących postępów studenta w zakresie:

- przygotowania Indywidualnego Planu Badawczego;

- realizacji Indywidualnego Planu Badawczego;

- finalizacji planu rozprawy doktorskiej;

- przygotowania pierwszych rozdziałów rozprawy doktorskiej;

- ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

Zaliczenie roczne: pisemna pozytywna opinia opiekuna naukowego o prezentowanych wynikach kolejnych etapów badań naukowych, w tym postępów prac nad rozprawą doktorską, z uwzględnieniem pisemnego sprawozdania doktoranta z jego pracy naukowo-badawczej. Przygotowanie planu rozprawy doktorskiej oraz wstępne opracowanie tez badawczych lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

Zakres tematów:

1. Warunki formalne rozprawy doktorskiej.

2. Metodologia rozprawy doktorskiej.

3. Tematy indywidualnie określane przez promotora związane bezpośrednio z tematem rozprawy doktorskiej oraz z przygotowaniem i realizacją Indywidualnego Planu Badawczego.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja moderowana oraz konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 17:00 - 18:30, sala 109
Ewa Guzik-Makaruk 1/ szczegóły
2 każdy wtorek, 10:00 - 11:30, sala 217
Anetta Breczko 1/ szczegóły
3 każda sobota, 11:30 - 14:00, sala 305
Agnieszka Malarewicz-Jakubów 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.