Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie karne 370-PS5-3POK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne, CH Beck 2018, 2020

S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Lexis Nexis 2018.

K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Wolters Kluwer 2019

J. Zagrodnik, R. Koper, K. Marszał, K. Zgryzek (red.), Proces karny, Wolters Kluwer 2019

T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Lexis Nexis 2014

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk K_W01; sposób weryfikacji: zaliczenia pisemne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych K_W03; sposób weryfikacji: zaliczenia pisemne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

- ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian K_W11; sposób weryfikacji: zaliczenia pisemne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_W12; sposób weryfikacji: zaliczenia pisemne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa K_U01; sposób weryfikacji: zaliczenia pisemne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

- posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł K_U08; sposób weryfikacji: zaliczenia pisemne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K04; sposób weryfikacji: zaliczenia pisemne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

- umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności K_K05; sposób weryfikacji: zaliczenia pisemne lub zaliczenie przeprowadzone w formie zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej (co najmniej 3) z zaliczenia ćwiczeń. Skala ocen: od 2 do 5.

Ćwiczenia – na całość oceny składa się: aktywność, wejściówki (w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej), kartkówki (w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej), dwa kolokwia pisemne (w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej); punkty są sumowane.

W semestrze dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach stacjonarnych. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione. Więcej niż 1 nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach stacjonarnych stanowi brak formalny do zaliczenia ćwiczeń. Braki (testy, prace, nieobecności) na zajęciach stacjonarnych można uzupełnić w ciągu dwóch dyżurów stacjonarnych liczonych od dnia wystąpienia braku. Testy stacjonarne oraz testy online można poprawiać w ciągu dwóch dyżurów stacjonarnych liczonych od dnia publikacji wyników. Prace studentów zamieszczane online z opublikowanego materiału online nie podlegają poprawie lub uzupełnieniu braków.

Ocena wystawiana jest na podstawie skali procentowej: 0-50% ndst; 51% - 60% dst; 61%-70% dst+; 71%-80% db; 81%-90% db+; 91%-100% bdb.

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne – przedstawienie tematyki ćwiczeń i warunków zaliczenia przedmiotu

1. Pojęcie procesu karnego i jego funkcji;

2. Źródła prawa karnego procesowego i ich hierarchia

3. Cel procesu karnego

4. Przedmiot procesu karnego

5. Działy prawa karnego procesowego

6. Postępowanie zasadnicze i dodatkowe

7. Tryby postępowania a tryby ścigania

1. Zasady procesu karnego – definicje, rodzaje i ich podział

2. Zasada prawdy materialnej

3. Zasada obiektywizmu

4. Zasada In dubio pro reo

5. Ciężar dowodu

6. Zasada swobodnej oceny dowodów

7. Zasada bezpośredniości

8. Zasada legalizmu

9. Zasada prawa do obrony

10. Zasada publiczności

11. Zasada kontradyktoryjności i inkwizycyjności

12. Zasada skargowości i ścigania z urzędu

1. Przesłanki procesowe

2. Organy procesowe postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego

3. Właściwości sądów

4. Składy sądów

5. Spory kompetencyjne

6. Wyłączenie sędziego – iudex inhablis i iudex suspectus

1. Strony procesowe postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego

2. Oskarżyciel publiczny i ustawa o prokuraturze

3. Pokrzywdzony

4. Oskarżyciel posiłkowy

5. Oskarżyciel prywatny

6. Podejrzany a oskarżony

7. Uczestnicy postępowania karnego

8. Obrońca z wyboru i z urzędu

9. Obrońca a pełnomocnik procesowy

10. Biegli

11. Przedstawiciel społeczny

12. Podmiot zobowiązany

13. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem

1. Czynności procesowe – pojęcie, rodzaje i podziały

2. Porządek czynności procesowych

3. Skutki czynności procesowych

4. Konwalidacja wadliwych czynności procesowych

5. Dokumentacja czynności procesowych

6. Forma i tryb podejmowania i zaznajamiania z treścią czynności procesowych

7. Decyzje procesowe – wyroki postanowienia i zarządzenia

8. Prawomocność decyzji procesowych – formalna i materialna

9. Terminy – zawite, prekluzyjne i instrukcyjne; sposób ich obliczania.

10. Przywracanie terminów

11. Doręczenia

12. Przebieg narady nad orzeczeniem i procedura głosowania

13. Postępowanie renowacyjne

1. Ogólne wiadomości o dowodach – pojęcie, rodzaje i podziały dowodów

2. Prawo i postępowanie dowodowe

3. Źródło dowodu, środek dowodowy, przedmiot dowodu

4. Notoryjność powszechna i urzędowa

5. Wniosek dowodowy – dopuszczenie, przesłanki oddalenia

6. Zakazy dowodowe

7. Świadek incognito i koronny

8. Prawo do odmowy składania zeznań

9. Odbieranie przyrzeczenia od świadka

10. Dowód z opinii biegłych; elementy opinii, uzupełnianie opinii

11. Oględziny miejsca, osoby lub rzeczy

12. Przeszukanie

13. Kontrola i utrwalanie rozmów

1. Środki przymusu – pojęcie, podział i rodzaje

2. Zatrzymanie procesowe, porządkowe i administracyjne

3. Ujęcie obywatelskie a zatrzymanie

4. Tymczasowe aresztowanie i przesłanki jego stosowania

5. Terminy stosowania tymczasowego aresztowania

6. Areszt międzyinstancyjny

7. Poręczenie – definicja i rodzaje

8. Dozór Policji

9. Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego

10. List żelazny

11. List gończy i poszukiwanie oskarżonego

12. Kary porządkowe

13. Rodzaje zabezpieczenia majątkowego

1. Postępowanie przygotowawcze i jego formy

2. Terminy dochodzenia i śledztwa oraz organy je prowadzące

3. Przebieg postępowania przygotowawczego

4. Formy zakończenia postępowania przygotowawczego

5. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym

6. Podjęcie umorzonego postępowania na nowo

7. Wznowienie prawomocnie umorzonego postępowania

8. Quasi-kasacja Prokuratora Generalnego

1. Akt oskarżenia i jego wymogi

2. Rodzaje aktu oskarżenia

3. Kontrola formalna i merytoryczna aktu oskarżenia

4. Przygotowanie do rozprawy głównej

5. Zwrot sprawy w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego

6. Jawność rozprawy i jej wyłączenia

7. Ogólny porządek rozprawy

8. Przewód sądowy

9. Skierowanie do uzupełnienia postępowania przygotowawczego

10. Rozszerzenie przedmiotowe aktu oskarżenia

11. Przerwa w rozprawie

12. Odroczenie

13. Zamkniecie przewodu sądowego

14. Przemówienia stron

15. Wyrokowanie

16. Części składowe wyroku

17. Zasądzenie lub oddalenie powództwa cywilnego

18. Ogłoszenie wyroku

19. Sporządzenie uzasadnienia

1. Istota postępowania odwoławczego

2. Tok instancji w polskim procesie karnym

3. Zarzuty i przyczyny odwoławcze

4. Zakaz reformationis in peius

5. Cofnięcie środka odwoławczego

6. Względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze

7. Przekazanie zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy do Sądu Najwyższego

1. Apelacja jako zwyczajny środek zaskarżenia

2. Terminy do wniesienia apelacji

3. Uprawnienia do wniesienia apelacji

4. Rozprawa odwoławcza

5. Rodzaje orzeczeń sądu drugiej instancji

6. Zaskarżalność orzeczeń a zażalenie

7. Terminy do wniesienia zażalenia

8. Tryb postępowania zażaleniowego

1. Postępowania szczególne i ich rodzaje

2. Postępowanie nakazowe

3. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

4. Postępowanie przyspieszone

5. Odrębności postępowań szczególnych w stosunku do postępowania zwyczajnego

1. Postępowanie sądowe po uprawomocnieniu się orzeczenia

2. Kasacja jako nadzwyczajny środek zaskarżenia

3. Terminy do wniesienia kasacji

4. Krąg uprawnionych do wniesienia kasacji

5. Podstawy kasacyjne i ich ograniczenia

6. Skarga na wyrok sądu odwoławczego

7. Nadzwyczajne wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania sądowego

8. Podstawy wznowienia

9. Właściwości sądów i decyzje procesowe w przedmiocie wznowienia postępowania

1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego przez sąd

2. Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie

3. Postępowanie w przedmiocie ułaskawienia

4. Wyrok łączny

5. Właściwość sądu w przedmiocie wydania wyroku łącznego

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, symulacje, praca w grupach, kazusy, konsultacje, prezentacje zamieszczane na platformie blackboard, samodzielne rozwiązywanie kazusów i zamieszczanie rozwiązań na platformie blackboard, testy online na platformie blackboard, rozwiązywanie kazusów i testów przygotowujących do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:45 - 17:15, sala 312
Adrianna Niegierewicz-Biernacka 21/ szczegóły
2 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, sala 311
Adrianna Niegierewicz-Biernacka 20/ szczegóły
3 każdy wtorek, 17:30 - 19:00, sala 312
Adrianna Niegierewicz-Biernacka 20/ szczegóły
4 każdy wtorek, 17:45 - 19:15, sala 311
Adrianna Niegierewicz-Biernacka 20/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 213
Marcin Sowała 20/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala 213
Marcin Sowała 19/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 15:45 - 17:15, sala 214
Adrianna Niegierewicz-Biernacka, Olga Skorulska 20/ szczegóły
8 każdy wtorek, 15:45 - 17:15, sala 314
Marcin Sowała 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.