Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo bankowe 370-PN5-5PRB
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa

Zbigniew Ofiarski, Prawo bankowe, Wolters Kluwer.

 Barbara Bajor, Lechosław Kociucki, Jędrzej Kondek, Katarzyna Królikowska, Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych, Wolters Kluwer 2020.

Piotr Niczyporuk, Aniela Talecka, Bankowość Unii Europejskiej. Podstawowe zagadnienia, Białystok 2010.

Piotr Niczyporuk, Aniela Talecka, Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Białystok 2011.

Uzupełniająca:

Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Red. nauk. J. Cichy, B. Puszer, Katowice 2016.

Izabela Hieropolitańska, Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, Wolters Kluwer 2018.

Remigiusz Kaszubski, Łukasz Obzejta, Karty płatnicze w Polsce, Wolters Kluwer 2012.

Iwona Ciepiela, Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków, Wolters Kluwer 2010.

Anna Zalcewicz, Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Wolters Kluwer 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa

finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe (K_W04) sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa (K_W08) sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych (K_W10) sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

UMIEJĘTNOŚCI:

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa (K_U01) sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian

zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje,

wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych (K_U04) sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie (K_U09) sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować

proces uczenia się innych osób (K_K01) sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K02) sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03) sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne bez warunków wstępnych. Zaliczenie obejmuje 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Zakres tematów:

1. Historia banków, bankowości i prawa bankowego.

2. Pojęcie banku. Bank jako instytucja zaufania publicznego.

3. System bankowy i jego ramy prawne.

4. Bank centralny i instytucje wspierające system bankowy.

5. Czynności bankowe.

6. Umowa rachunku bankowego.

7. Umowa o kredyt bankowy.

8. Umowa gwarancji bankowej.

9. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku (zabezpieczenia rzeczowe i osobiste).

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, konsultacje, wykorzystanie technik multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 15:00 - 17:15, sala 313
Piotr Niczyporuk 35/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.