Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia 370-PS5-1FIL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.prawo.uwb.edu.pl/dr-karol-kuzmicz
Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej I. Literatura podstawowa:

1. A j d u k i e w i c z Kazimierz, Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka, Wydaw. Antyk, Kęty 2003.

2. J. B o c h e ń s k i, Zarys historii filozofii, Philed, Kraków 1993.

3. P o p k i n Richard H., S t r o l l A., Filozofia: najpopularniejszy na świecie podręcznik filozofii dla niefilozofów, Zysk i S-ka Wydaw., Poznań 1996.

4. S z y s z k o w s k a Maria, Dzieje filozofii, Białystok 2009.

5. S z y s z k o w s k a Maria, Filozofia w Europie, Temida 2, Białystok 1998.

6. R u s s e l l Bertrand, Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, przeł. Tadeusz Baszniak, Adam Lipszyc i Michał Szczubiałka, Warszawa 2000.

7. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1997.

8. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 2: Filozofia nowożytna do roku 1830, Wydaw. Naukowe PWN , Warszawa 1997.

9. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Wydaw. Naukowe PWN , Warszawa 1997.

10. Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia, problemy, kierunki, szkoły, S. Jedynak (red.), Bydgoszcz 1996.

II. Literatura uzupełniająca:

1. C a c k o w s k i Zdzisław, Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Książka i Wiedza, Warszawa1977.

2. C a c k o w s k i Zdzisław, Zasadnicze zagadnienia filozofii, Książka i Wiedza, Warszawa1989.

3. H e m p o l i ń s k i Michał, Filozofia współczesna: wprowadzenie do zagadnień i kierunków, [T.].1, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa 1989.

4. M i ś Andrzej, Filozofia współczesna: główne nurty, Wydaw. Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

5. O l s z e w s k i H., Słownik twórców idei, Poznań 2001.

6. R u s s e l l Bertrand, Problemy filozofii, przeł. Wojciech Sady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

7. S o l o m o n Robert C., Kathleen M. H i g g i n s, Krótka historia filozofii, przeł. [z ang.] Natalia Szczucka-Kubisz, Prószyński i S-ka , Warszawa 1997.

8. S t ę p i e ń Antoni Bazyli, Wstęp do filozofii, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.

9. S t o k e s P., 100 największych filozofów, tłum. J. Korpanty, Warszawa 2007.

10. S z a h a j Andrzej, J a k u b o w s k i Marek N., Filozofia polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

11. V a r d y Peter, G r o s c h Paul, Etyka. Poglądy i problemy, przeł. Jerzy Łoziński, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1995.

12. V o g t Matthias, Historia filozofii dla wszystkich, przeł. M. Skalska, Warszawa 2007.

III. Teksty źródłowe:

1. D. L a e r t i o s, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. Irena Krońska, Kazimierz Leśniak, Witold Olszewski, Warszawa 1988 (fragmenty).

2. P l a t o n, Obrona Sokratesa, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1992.

3. S e n e k a, Myśli, tłum. S. Stabryła, Kraków 2003 (fragmenty).

4. M. A u r e l i u s z, Rozmyślania, tłum. M. Reiter, Warszawa 1988 (fragmenty).

5. Św. A u g u s t y n, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1998 (fragmenty).

6. Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, tłum. Edwin Jędrkiewicz, Warszawa 2001.

7. K a r t e z j u s z, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, tłum. Tadeusz Żeleński-Boy, Kęty 2002.

8.T. H o b b e s, Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954 (fragmenty).

9. G. B e r k e l e y, Traktat o zasadach poznania, tłum. J. Leszczyński, Warszawa 1956 (fragmenty).

10. B. P a s c a l, Myśli, tłum. Tadeusz Żeleński-Boy, Warszawa 1972 (fragmenty).

11. D. H u m e, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Warszawa 1977 (fragmenty).

12. J. J. R o u s s e a u, Traktat o naukach i sztukach, [w:] Trzy rozprawy z filozofii społecznej, tłum. H. Elzenberg, Warszawa 1956.

13. I. K a n t, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Kęty 2001.

14. G. W. F. H e g e l, Fenomenologia ducha, tłum. A. Landman, Warszawa 1963 (fragmenty).

15. S. K i e r k e g a a r d, Albo-Albo, tłum. A. Buchner, Warszawa 1976 (fragmenty).

16. K. M a r k s, Tezy o Feuerbachu, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Warszawa 1961.

17. F. N i e t z s c h e, Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1990.

18. E. F r o m m, Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 1970 (fragmenty).

19. K. R. P o p p e r, Wiedza a zagadnienia ciała i umysłu, tłum. T. Basznia, Warszawa 1998 (fragmenty).

20. L. K o ł a k o w s k i, Horror metaphysicus, Warszawa 1990 (fragmenty).

21. W. T a t a r k i e w i c z, O szczęściu, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk prawnych i ich miejsca w systemie nauk i relacjach względem filozofii - K_W01 - weryfikacja ustna lub pisemna;

- ma wiedzę filozoficzną, której wpływ dostrzega w dyscyplinach prawniczych takich jak: logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, etyka prawnicza - K_W02 - weryfikacja ustna lub pisemna;

Umiejętności:

-Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych- K_U06 - weryfikacja ustna lub pisemna;

- Dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - K_U11 - weryfikacja ustna lub pisemna;

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób- K_K01 - weryfikacja ustna lub pisemna;

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny- K_K06 - weryfikacja ustna lub pisemna

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach. Dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze. Przy ocenie końcowej brana jest pod uwagę aktywność. Obowiązkiem studenta jest przeczytanie przynajmniej jednego dzieła filozoficznego (do wyboru po konsultacji z nauczycielem). Zaliczenie ćwiczeń w formie ustnej (3 pytania: w tym jedno pytanie związane z problematyką wybranej książki o tematyce filozoficznej) lub w formie pisemnej - test.

Zakres tematów:

1) Początki filozofii – pierwsze szkoły filozoficzne

2) Sokrates i sofiści – Obrona Sokratesa

3) Idealizm obiektywny Platona

4) Arystoteles, etyka złotego środka

5) Filozofie pocieszenia, stoicyzm i epikureizm

6) Filozofia chrześcijańska

7) Filozofia nowożytna – spór racjonalizmu z empiryzmem

8) Wielcy racjonaliści: Kartezjusz, Spinoza, Leibniz

9) Nowy empiryzm: Locke, Berkeley, Hume

10) Filozofia polityki czasów nowożytnych

11) Systemy etyki nowożytnej

12) Liberalizm polityczny: J. Locke, J. Bentham, J. S. Mill

13) Główne problemy filozofii współczesnej

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna, praca z tekstem, dyskusja, konsultacje. Opracowywanie terminologii filozoficznej: absolut, agnostycyzm, akcydens, aletheia, apatia, aposterioryzm, apeiron, aprioryzm, arche, arystokracja, ateizm, autarkia, autonomia, autorytaryzm, byt, cywilizacja, deizm, dialektyka, doświadczenie, dowody na istnienie Boga, dualizm, duch, dusza, dyskurs, dyskusja, egzystencja, empiryzm, epistemologia, esencjalizm, estetyka, etyka, europocentryzm, fenomen, fenomenologia, filozofia, gnoza, gnozeologia, hedonizm, heteronomia, hylemorfizm, hilozoizm, idea, idealizm obiektywny, idealizm subiektywny, idealizm transcendentalno-logiczny, ideologia, iluminacja, immanencja, imperatyw, intelekt, intuicja, irracjonalizm, istnienie, istota, jaźń, kategoria, komunizm, kosmogeneza, kosmologia, kultura, liberalizm, logika, logos, mądrość, materia, materializm, monady, monizm, moralność, naturalizm, nauka, obiektywność, ortodoksja, paradygmat, panteizm, paruzja, pierwsze zasady, piękno, pluralizm, poznanie, prawda, prawo, prawo natury (naturalne), racjonalizm, realizm, rozciągłość, rozum, stan natury, subiektywność, substancja, świadomość, światopogląd, teizm, totalitaryzm, transcendencja, transhumanizm, umowa społeczna, umysł, utopia, utylitaryzm, uzasadnienie, wiedza, zasada.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 104
Karol Kuźmicz 20/ szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 104
Bartosz Kuźniarz 18/ szczegóły
3 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 215
Bartosz Kuźniarz 22/ szczegóły
4 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 215
Bartosz Kuźniarz 19/ szczegóły
5 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 216
Bartosz Kuźniarz 21/ szczegóły
6 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 216
Bartosz Kuźniarz 23/ szczegóły
7 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 213
Karol Kuźmicz 22/ szczegóły
8 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 213
Karol Kuźmicz 23/ szczegóły
9 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 214
Karol Kuźmicz 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.